بررسی تطبیقی حوزه‌های خط مشی‌گذاری آموزش کارآفرینی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 مقطع دکتری کارآفرینی توسعه، پژوهشگر حوزه کارآفرینی

3 مقطع دکتری کارآفرینی بین‌الملل، پژوهشگر حوزه کارآفرینی

4 مقطع دکتری کارآفرینی فناوری، پژوهشگر حوزه کارآفرینی

چکیده

خط‏مشی ‌گذاری کارآفرینی در کشورهای مختلف دنیا با درجات متفاوت توسعه‏یافتگی طیف گسترده‏ای از خط‏مشی‏های مختلف همچون حمایتهای مالی، نوآوری، فنی و مشاوره‏ای، توسعه صنایع کوچک و متوسط، بهبود قوانین، امور اداری، شرایط اشتغال و آموزش را شامل می‏شود. هدف این پژوهش یافتن حوزه‏های نوآورانه و تجارب موفق و عملیاتی برای خط‏مشی ‏گذاری آموزش کارآفرینی کشور ایران با سرمایه انسانی شایسته بود. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی-کمّی و روش اجرای بخش کیفی آن توافق مقایسه تحلیلی با رویکرد مطالعه تطبیقی در 23 کشور منتخب دنیا و بخش کمّی آن مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بود. یافته‏های پژوهش نشان داد که حوزه‏های آموزش کارآفرینی را می‏توان در چهار طبقه ظرفیت‏سازی و غنی‏سازی محیط آموزش کارآفرینی با قدرت تبیین 54%، آموزش در کارآفرینی (آموزش کارآفرینان بالقوه) 28%، آموزش برای کارآفرینی (آموزش کارآفرینان بالفعل) 18% و آموزش درباره کارآفرینی (تربیت محققان و مشاوران حوزه کارآفرینی) 13% دسته‏بندی کرد. کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‏یافته در راهبرد سوم و چهارم تفاوت بارزی با هم دارند. مبتنی بر یافته‏های پژوهش توصیه می‏شود بازآفرینی دوره‏های آموزش کارآفرینی در مدارس با تأکید بر سالهای پایانی دبیرستان، آموزش‏ مهارتهای جدید به کارآفرینان و کارکنان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، توانمندسازی بیکاران و روستاییان، تدریس واحد کارآفرینی در تمام رشته‏های دانشگاهی با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و مشارکت همه ذینفعان به‌ویژه بخش خصوصی و سازمانهای مردم‏نهاد در دستور کار خط‏مشی‌ گذاری آموزش کارآفرینی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of entrepreneurship education policy making areas

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • Reza Manouchehri Rad 2
  • Sohrab Rahmani 3
  • Ali Ghavami 4

1 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University

2 Doctoral candidate in Entrepreneurship, Entrepreneurship Researcher

3 Doctoral candidate in Entrepreneurship, Entrepreneurship Researcher

4 Doctoral candidate in Entrepreneurship, Entrepreneurship Researcher

چکیده [English]

Entrepreneurship policy making in different countries with different degrees of development show a range of diverse policies such as financial support, innovation, technical and consulting, SME development, legislation, administration, employment and training situation. The purpose of this research was to discover creative areas, successful experiences and operational for policy making in entrepreneurship education for a country such as Iran with talent human capital. A mixed research method was chosen for this study. Procedural method for the qualitative part was analytic agreement comparative with comparative study approach in 23 selected countries. In quantitative portion, the Structural Equation Modeling with partial least squares approach was used. The results showed that entrepreneurship education policy could be classified in 4 categories: 1) capacity building and enriching education environment with explanatory power of 54%, 2) education in entrepreneurship (training of potential entrepreneurs) 28%, 3) education for entrepreneurship (training of actual entrepreneurs) 18% and 4) education about entrepreneurship (training of entrepreneurial researchers and consultants) 13%. There was a significant difference in developing and developed countries in the third and fourth categories. Based on this research finding we suggested some policies such as reinventing entrepreneurship education at schools with an emphasis on the senior years of high school, training new skills to entrepreneurs and employees of SME, the unemployed and rural empowerment, interdisciplinary entrepreneurship education in all academic disciplines by using new educational technologies and participation of all stakeholders, especially the private sector and NGOs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • technical and consulting
  • SME development
  • Legislation
  • Administration
  • employment and trai
1. Ahmadpoor Dariani, M., Sheykhan, N., & Rezazedh, H. (2008). Entrepreneurship experiences in selected countries. Tehran: Amirkabir (in Persian).
2. Arasti, Z., Saeidbenadaki, S., & Imanipoor, N. (2012). The role of teaching "entrepreneurship theory" in non-management student’s entrepreneurship intention (Case Study: Arts and Letters and Human Sciences faculties of Tehran University). Journal of Entrepreneurship Development 4(14),107-124 (in Persian).
3. Becker, H. (1995). Introduction to ragin and Becker, what is a case? New York: Cambridge University Press‎.
4. Bridge, S., Hegarty, C., & Porter, S. (2010). Rediscovering enterprise: Developing appropriate university entrepreneurship education. Journal of Education and Training, 8/9(52), 722-734.
5. Chen, L.Ch. (2015). The development of Taiwan’s machine tool cluster and key entrepreneurs. In Handbook of East Asian Entrepreneurship, eds. Tony Fu-Lai Yu and Ho-Don Yan. New York: Routledge, 1-452.
6. Danaeifard, H. (2010). National entrepreneurship policy making methodology: A conceptual framework. Journal of Entrepreneurship Development 2(2), 125-155 (in Persian).
7. Davari, A., & Rezazadeh, A. (2014). Structural equation modeling with PLS software. Second edition. Tehran: Jahade Daneshgahi (in Persian).
8. EACEA (2016). Entrepreneurship education at school in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European :union:.
9. Elert, N., Andersson, F. W., & Wennberg, K. (2015). The impact of entrepreneurship education in high school on long-term entrepreneurial performance. Journal of Economic Behavior & Organization, 111, 209-223. JOUR.
10. European Commission (2015). Entrepreneurship education: A road to success, 13 Case Studies. Luxembourg.
11. Fazeli, M. (2010). Comparative method beyond of qualitative and quantitative strategies. Tehran: Nashre Agah (in Persian).
12. Ghambarali, R., Agahi, H., Alibeygi, A., & Zarafshani, K. (2016). Content analysis of policies being appropriate to the entrepreneurial ecosystem. Journal of Entrepreneurship Development 9(1), 39-58 (in Persian).
13. Greene, P. G. (2015). Entrepreneurship education: A global consideration from practice to policy around the world. DISS.
14. Haase, H., & Lautenschlager, A. (2011). The teachability dilemma of entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management Journal, (7), 145-162.
15. Islamic Parliament of Iran, (2016). Sixth Five-Year Development Plan Bill 2016-2021, Iran. (in Persian).
16. Jamieson, I. (1984). Schools and enterprise. In A. G. Watts & P. Moran (Eds.). Education for enterprise (pp. 19–27). Cambridge: Ballinger.
17. Khanifar, H., Rasaeefard, R., & Safian Boldaji, M. (2014). Interdisciplinary approach of entrepreneurship education in higher education. Higher Education Letter, 6(24), 11-34 (in Persian).
18. Kontio, J. (2010). Inspiring the inner entrepreneur in students - a case study of entrepreneurship studies in TUAS. In the 6th International CDIO Conference. Montréal: Ecole Polytechnique.
19. Kozlinska, I. (2011). Contemporary approaches to entrepreneurship education. Journal of Business Management, (4), 205-220.
20. Kydyrova Zhamilya, Sh. et al. (2016). Entrepreneurship development and business climate of Kazakhstan. International Journal of Environmental and Science Education, 11(14), 6381-93.
21. Liñán, F., Fernández, J., & Martínez-Román, J. A. (2016). Entrepreneurship education in Andalusia, An embedded approach. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 6(2), JOUR.
22. Lundström, A., Vikström, P., Fink, M., Meuleman, M., Głodek, P., Storey, D., & Kroksgård, A. (2014). Measuring the costs and coverage of SME and entrepreneurship policy: A pioneering study. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(4), 941-957.
23. Mason, C. (2011). Entrepreneurship education and research: Emerging trends and concerns. Journal of Global Entrepreneurship 1(1), 13-25.
24. Moghimi, S., & Ahmadpoor Dariani, M. (2008). Entrepreneurship education in Iran SMEs Iran: Needs and alternatives. Journal of Entrepreneurship Development 1(1), 207-245 (in Persian).
25. Mwasalwiba, E. (2010). A review of its objectives, teaching methods and impact indicators. Journal of Education and Training, 52(1), 20-47.
26. Newman, W.L. (2015). Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Trans. A. Faghihi & A. Aghaz. Vol. II. Tehran: Termeh.
27. OECD (2010). Promoting entrepreneurship in South Eastern Europe: Policies and tools. Retrieved from http://www.oecd.org.
28. Park, H.J. (2015). Entrepreneurship of SMEs in South Korea. In Handbook of East Asian Entrepreneurship, eds. Tony Fu-Lai Yu and Ho-Don Yan. New York: Routledge, 1-452.
29. Ragin, C. (1987). The comparative method: Moving beyond qualitative and qualitative strategies‎. Berkeley‎: University of California Press‎.
30. Rahmati, M., Moghimi, S., & Alvani, S. (2011). Policy making system analysis for non-formal entrepreneurship education in Iran. Journal of Entrepreneurship Development 3(9), 7-35 (in Persian).
31. Raposo, M., & do Paco, A. (2011). Entrepreneurship education: Relationship between education and entrepreneurial activity. Psicothema, 23(3), 453-457.
32. RatSWD (2016). A manifold supply of data. Advisory Council to the Federal Government. Retrived from https://www.ratswd.de/en/data-infrastructure/rdc.
33. Rezaeizadeh, M., Ansari, M., Arefi, M., & Murphy, I. (2013). The scope and sequence of curriculum to promote students, entrepreneurial capabilities using interpretive structural modelling (ISM). Journal of Entrepreneurship Development 5(1), 165-184 (in Persian).
34. Saeidi Mehrabad, M., & Mohtadi, M. (2009). The influence of entrepreneurship education on of entrepreneurial behavior development (Case study: entrepreneurship education in Ministry of Labour and Social Affairs). Journal of Entrepreneurship Development, 1(2), 57-73 (in Persian).
35. SBA (2016). Resource guide for small business. Massachusetts.
36. Shekari, A., & Heydarzadeh Arani, S. (2012). The effectiveness of insurance professional training on the insurance companies employees performance in terms of entrepreneurial skills (Case Study: Isfahan Province). Journal of Entrepreneurship Development, 4(13), 109-128 (in Persian).
37. Spike Innovation (2015). Boosting high-impact entrepreneurship in Australia: A role for universities.
38. UN. (2012). Statistical annex (Country Classification). New York.
39. UNCTAD. (2012). Entrepreneurship policy framework and implementation guidance. New York & Geneva.
40. Valerio, A., Parton, B., & Robb, A. (2014). Entrepreneurship education and training programs around the world: Dimensions for success. World Bank Publications. Book.
41. Zali, M., Razavi, S., Kaboli, A., Mirzaei, M., Memariani, M., & Sarreshtedari, L. (2014). Entrepreneurship indexes evaluation in Iran based on the global entrepreneurship monitoring model (program results GEM2014). Tehran (in Persian).
42. Zia, B., & Vaghar Mosavi, M. (2016). Investigating the effect of formal entrepreneurship trainings on entrepreneurial intention. Journal of Entrepreneurship Development, 9(1), 99-117 (in Persian).