نویسنده

چکیده

سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی نقشی اساسی و مهم دارد، اما به­دلیل نبود آمار دقیق و مشکل بودن محاسبه آن معمولاً از متغیرهای جایگزین نظیر نرخ ثبت نام در مقاطع مختلف، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار و..... استفاده می­شود که همگی نیز فقط بخشی از سرمایه انسانی را پوشش می­دهند. هدف این پژوهش برآورد ارزش پولی سرمایه انسانی در کشور ایران بود که می­تواند بیشترین حجم
سرمایه­انسانی را شامل شود. بنابراین، چند رویکرد و روش برآورد پولی سرمایه انسانی بررسی و با توجه به محدودیتهای موجود از روش مبتنی بر درآمد استفاده شد. در این روش چند متغیر مهم مانند نرخ تنزیل، قیمت سایه، نرخ ارز و متوسط دستمزد محاسبه و برآورد شد. همچنین منابع داده­ای برای متغیرهای کلیدی نیز ارائه شد. نتایج به­دست آمده از محاسبات نشان­دهنده رشد سالانه 2/5 درصدی ارزش پولی سرمایه انسانی طی سالهای 1339 تا 1389 بود. همچنین مشکلات موجود نظیر محاسبه نرخ ارز نیز بررسی شد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for measurement of human capital monetary value and its estimation in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Salehi

چکیده [English]

Human capital has an essential and important role in economic growth and development, but because of lack of accurate statistics and the difficulty of calculating it, usually proxies such as enrollment rate, average years of schooling for labor force et cetera are used that all cover only some portion of human capital. The purpose of this article was to estimate Human Capital Monetary Value (HCMV) in Iran which can include the highest volume of human capital value. Therefore, several approaches and methods of Human Capital Monetary Value (HCMV) were evaluated and because of existing constraints the Income-based approach was utilized.  In this approach several important variables such as discount rate, shadow price, exchange rate and average wages were estimated. In addition, sources of data for key variables were offered. The estimations results showed a 5.2 percent annual growth in Human Capital Monetary Value during 1960-2010. Furthermore, some existing problems such as calculating exchange rate were evaluated. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • Monetary Value
  • Income- based approach
  • Average wage
  • Shadow Price