نویسندگان

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی(پایایی و روایی) مقیاس کیفیت تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه گیلان بود. در این پژوهش 407 نفر از دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی به روش نمونه­گیری خوشه­ای از میان چهار دانشکده(علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و معماری و هنر) گزینش شدند. نتایج همسانی درونی کل مقیاس و عاملهای پنج­گانه (تدریس مناسب، اهداف روشن، ارزیابی مناسب، تکالیف مناسب و مهارتهای عمومی) در حد قابل قبول بودند. همبستگی بین هر یک از گویه­های مقیاس با نمره کل از 53/0 تا 74/0 متغیر و همگی معنادار بود.  تحلیل عامل تأییدی گویه­ها نشان داد که تمام گویه­ها بار عاملی معنادار بر عوامل خود دارند و ساختار پنج عاملی پرسشنامه تأیید شد. ضریب روایی ملاکی همزمان از طریق همبستگی بین هر یک از عاملهای مقیاس تجربه دوره آموزشی با متغیر ملاک؛ یعنی مقیاس ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی مارش که به لحاظ نظری به آن مربوط بود، معنادار بود. در مجموع، یافته­های به­دست آمده از پژوهش نشان داد که مقیاس پنج عاملی تجربه دوره آموزشی دانشجو را می­توان به­عنوان ابزار ارزشیابی معتبری در دانشگاههای ایران نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties (validity and reliability) of faculty members teaching criterion quality in Guilan University: the students' perspective

نویسندگان [English]

 • Ali Poursafar
 • Seied Ali Seiadat
 • Reza Hoveida
 • Saied Rejaie Pour
 • Hamid Reza Oreizi
 • Hamid Abdi
 • Salehe Pirreiaie

چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties (validity and reliability) of Psychometric properties (validity and reliability) of faculty members teaching criterion quality in Guilan University from students' perspectives. Sample included 407 senior bachelor students in four colleges (Humanities, Sciences, Agriculture, and Architecture and Arts) at the Guilan University-who were randomly selected using cluster sampling method. The results of internal consistency of scale and five factors (Good Teaching, Clear Goals and Standards, Appropriate Assessment, Appropriate Workload, Generic Skills) were acceptable. The correlation of each of items with total score was significant and ranged from 0.53 to 0.74.  Confirmatory factor analysis of all variables showed that all the variables have significant load factor on their own factor, and Five-factor structure of the questionnaire was approved. Concurrent criterion validity coefficient between each of the variables of Course Experience Scale- that was linked theoretically with the Marsh's (1987) criterion variables (the Students' Evaluations of Educational Quality Instrument) was significant. Altogether, founding of this study showed that five-factor scale of the Course Experience Questionnaire (CEQ) can be used as a valid evaluation tool in Iran's universities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessing teaching
 • teaching quality
 • Course teaching experience
 • Reliability
 • Construct validity
 • Student perception