تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان در باره افزایش عملکرد تحصیلی: نقش تعدیلگری کیفیت آموزش

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی بین‌الملل دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان در باره افزایش عملکرد تحصیلی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری کیفیت آموزش در دانشگاههای شهر کرمان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاههای شهر کرمان بود که تعداد آنها در سال 1392، برابر با 42190 نفر بود. همچنین، حجم نمونه به­دست آمده برابر با 381 نفر بود که برای
به­دست آوردن آن از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و فرمول کوکران استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی بود. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از آزمونهای چاو و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته­ها نقش تعدیلگری مثبت کیفیت آموزشی بر رابطه بین تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه و نگرش دانشجویان به افزایش عملکرد تحصیلی تأیید شد. به علاوه، نتایج تحلیل مسیر وجود اثر معنادار تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان به افزایش عملکرد را نشان می­دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of university brand mental image on the attitudes of students toward performance improvement: the adjustment role of educational quality

نویسندگان [English]

  • Abasali Rastgar 1
  • Seyed Ahmad Mohammadi Hoseini 2
  • Mahdi Dehghani Soltani 3

1 Associate Professor, Faculty of Economic and Management, Semnan University, Semnan, Iran

2 Doctoral Student in Educational Administration, Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Iran

3 Doctoral Student in International Marketing Management, Semnan University, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of university brand mental image on the attitudes of students toward performance improvement with regard to the adjustment's role of quality of education at the universities in Kerman. The population of this study was all Kerman's university students in 2014 (N=42190). Using Cochrane formula, 381 individuals were randomly selected through stratified sampling method. A descriptive and correlational method was chosen for this study.  Chow test, Confirmatory Factor Analysis, and Structural Equation Modeling were used to analyze data gathered by the questionnaire. Based on the findings of the study, the positive adjustment's role of educational quality on the relationship between mental image of the university brands and students’ attitude toward performance improvement was confirmed. In addition, the results of path analysis indicated that university brand mental image has a meaningful effect on the students’ attitude toward performance improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand mental image
  • Performance Improvement
  • educational quality
  • University
  • Iran