دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 73، آذر 1393 
شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار

صفحه 1-26

عماد ملکی نیا؛ عباس بازرگان؛ مظفرالدین واعظی؛ مجید احمدیان


رابطه میان آموزش به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی و رشد اقتصادی ایران: رویکردی استانی

صفحه 27-43

زهرا فرشادفر؛ ناصر الهی؛ مهدی مرادپور


اکتشاف عوامل مؤثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها

صفحه 45-65

نگین جباری؛ مهرداد مدهوشی


شناسایی و تحلیل روابط برنامه ریزی راهبردی، قابلیت انعطاف پذیری و عملکرد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی؛ مورد پژوهی: دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 67-93

احمدعلی یزدان پناه؛ امید سلطانی


عوامل مؤثر بر رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

صفحه 95-120

نسرین نورشاهی


عوامل مؤثر بر وفاداری دانشجو: رویکرد بازاریابی رابطه‌مند

صفحه 121-140

حسین مطهری نژاد؛ محمد احمدی ده قطب الدینی


تأثیر آموزش درس زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و پست الکترونیکی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان

صفحه 141-159

هادی سارانی؛ محسن آیتی؛ فاطمه نادری