دوره و شماره: دوره 20، شماره 4 - شماره پیاپی 74، اسفند 1393 
استقلال نهادی اثربخش دانشگاههای دولتی ایران: ضرورت پویایی در فضای جهانی شده

صفحه 1-28

هادی رزاق مرندی


عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی در سیاستگذاری آموزش عالی و برنامه ریزی دانشگاهی

صفحه 29-53

مقصود فراستخواه؛ رضا منیعی


طراحی الگوی توسعه سازمانی در نظام مدیریت آموزش عالی ایران

صفحه 55-74

حمید جاودانی


عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان به استخدام: کاربردی از نظریه توسعه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده

صفحه 75-93

محمد شنگلی نجف آبادی؛ سعید محمدزاده؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه


تعاملات و ارتباطات اجتماعی و علمی در دانشگاه صنعتی شریف از نظر دانشجویان

صفحه 95-121

محمدعلی قائم پور


تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب اصفهان

صفحه 123-144

عباس رجایی آذرخوارانی؛ سعید رجائی پور؛ رضا هویدا


مطالعه تطبیقی جامعه پذیری به وسیله برنامه های درسی پنهان در آموزش عالی با تأکید بر دیدگاه اپل و کینگ در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ایالتی آریزونا

صفحه 145-172

انسی کرامتی


مقاله پژوهشی

تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب اصفهان

10.22034/irphe.2015.707039

عباس رجائی آذرخوارانی؛ سعید رجائی پور؛ رضا هویدا


مطالعه تطبیقی جامعه پذیری توسط برنامه درسی پنهان در آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ایالتی آریزونا

10.22034/irphe.2015.707040

انسی کرامتی


استقلال نهادی اثربخش دانشگاه های دولتی ایران : ضرورت پویایی در فضای جهانی شده

10.22034/irphe.2015.707044

هادی رزاق مرتدی


بررسی عوامل مؤثر بر تمایل شغلی دانشجویان نسبت به استخدام: کاربردی از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‌ریزی شده(TPB)

10.22034/irphe.2015.707047

محمد شنگلی نجف‌آبادی؛ سعید محمدزاده؛ بهمن خسروی‌پور؛ مسعود یزدان‌پناه