شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار

نویسندگان

1 دانش‎آموخته دکتری تخصصی مدیریت آموزش‌عالی دانشگاه تهران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

مقوله دانشگاه پایدار برخاسته از پارادایم توسعه پایدار و ناظر بر توسعه متوازن اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جوامع است. می‏توان گفت که دانشگاه پایدار دانشگاهی است که فلسفه‏ آن مبتنی بر عقلانیت جوهری و تفکر سیستمی است و با بهره‏گیری از رویکرد میان‏رشته‏ای در آموزش و پژوهش، به‌صورت فراکنشی به شناسایی و حل مشکلات مبتلا به جوامع بشری اقدام می‌کند و مقصد نهایی آن تحقق توسعه پایدار برای نسلهای کنونی و آینده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار انجام شد. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمّی صورت پذیرفته است. در بخش کیفی در قالب روش تحقیق گروههای کانونی و از طریق ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، مؤلفه‌های دانشگاه پایدار از دیدگاه متخصصان و خبرگان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، شناسایی و دسته‌بندی شدند. در بخش کمّی تحقیق در قالب روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته دیدگاههای 375 نفر از استادان و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، گردآوری و سپس، داده‌ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) تجزیه و تحلیل و مؤلفه‌های دانشگاه پایدار و ملاکهای مرتبط با هر یک از آنها اولویت‌بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه نظام مدیریتی پایدار با وزن نسبی 311/0 دارای بیشترین اهمیت است و بعد از آن به ترتیب مؤلفه‌های نظام آموزشی پایدار با وزن نسبی 236/0، نظام پژوهشی پایدار با وزن نسبی 197/0، نظام مدیریت زیست‏محیطی با وزن نسبی 124/0، نظام تأمین مالی پایدار با وزن نسبی 086/0 و ارائه خدمات تخصصی توسعه پایدار با وزن نسبی 046/0 قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of sustainable university's factors

نویسندگان [English]

  • Emad Malekinia 1
  • Abbas Bazargan 2
  • Mozafaredin Vaezi 2
  • Majid Ahmadian 3

1 Doctoral Degree in Higher Education Management, Tehran University

2 Faculty of Psychology and Education, Tehran University

3 Faculty of Economics, Tehran University

چکیده [English]

The sustainable university topic emerged from sustainable development paradigm that focuses on balanced economic, social and environmental development. Therefore, a sustainable university is defined as a university that its philosophy is based on substantive rationality and system thinking, using interdisciplinary approach in teaching and research to solve human community problems, and its final destination is sustainable development for current and future generations. The main purpose of this research was identification and prioritization of sustainable university's factors. This research was carried out by exploratory mixed method in two qualitative and quantitative parts. In the qualitative part, the focus groups research method was used and in the quantitative part analytical-descriptive research method was employed. The research population consisted of UT faculty members and graduate students. In the qualitative part, purposive non-probability sampling method and in the quantitative part, stratified sampling method was used for selection of students and faculty. In the qualitative part, semi-structural interviews with academic experts was conducted and in the quantitative part a researcher made questionnaire was used. To analyze the research data in the qualitative part, coding and encoding method was used while in the quantitative part Analytic Hierarchy Process (AHP) were utilized. The results of the study showed that a sustainable university has six main factors. The results of AHP indicated that from the perspective of faculty members and graduate students of UT, the factors of a sustainable university in order of importance based on their numerical weights are: sustainable management system (.311), sustainable teaching system (.236), sustainable research system (.197), environmental management system (.124), sustainable financing system (.086), and sustainable development outreach (.086).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • Sustainable higher education
  • Sustainable University
  • Interdisciplinary education and research
References
1. Ahoonmanesh, A., Khatoon Abadi, A., & Fathian, A. (2004). The challenges of higher education in Iran at the third millennium. Higher Education Encyclopedia, Vol. 1, Tehran: Encyclopedia Foundation (in Persian).
2. Alibeigi, A., & Ghambarali, R. (2010). A model for sustainable higher education. Research on Educational Systems, No. 9 (in Persian).
3. Alshuwaikhat, H., & Abubakar, I. (2008). An integrated approach to achieving campus sustainability: Assessment of the current campus environmental management practices. Journal of Cleaner Production, (6), 1777-1785.
4. Azimi, H. (1992). The cycles of underdevelopment in Iran’s Economy. Tehran: Naye Press (in Persian).
5. Bazargan, A. (2009). An introduction to qualitative and mixed methods research (approaches in the behavioral sciences). Tehran: Didar Publications (in Persian).
6. Calder, W., & Clugston, R. (2003). Progress toward sustainability in higher education. Environmental Law Reporter.
7. Clugston, R. M., & Calder, W. (1999). Critical dimensions of sustainability in higher Education. In Filho, W. L. (Ed.), Sustainability and University Life (Ch 2). Frankfurt Am Main: Peter Lang.
8. Cole, L. (2000). Assessing sustainability on Canadian university campuses. Canada: University of Victoria.
9. Faghihimani, M. (2012). A Systemic approach for measuring environmental sustainability at higher education institutions: A case study of the University of Oslo. University of Oslo.
10. Ferrer-Balas, D., Adachi, J., Banas, S., Davidson, C.I., Hoshikoshi, A. Mishra, A., Motodoa, Y., Onga, M., & Ostwald, M. (2008). An international comparative analysis of sustainability transformation across seven universities. International Journal of Sustainability in Higher Education, 9(3), 295-316.
11. Flogaitis, E. (1998, October). The contribution of environmental education in sustainability. 19-30 October, University of Athens, Greece.
12. Holloway, I., & Wheeler, S. (2010), Qualitative research in nursing and healthcare. West Sussex: Wiley-Blackwell.
13. Kah Hoe, Y. (2011). Achieving sustainable campus in Malaysia University. (Master dissertation). Universiti Teknologi Malaysia.
14. Kildahl, A. (2009). Advancing higher education for sustainability in Asia in a period of rapid growth—challenges and opportunities. Symposium Paper, Retrieved from www.hku.hk.
15. Movasaghi, S. A. (2004). Development: Conceptual and theoretical transformation. Tehran University\'s law and Political Science Journal, (63), 223-252 (in Persian).
16. Onwuegbuzie, A. J., & Leech, N. L. (2006). Linking research questions to mixed methods data analysis procedures. The Qualitative Report Journal, 11(3), 474-498.
17. Relatore, Gh. & Laureando, C.N. (2012). Sustainability reporting: A procedure for university. Ca\' Foscari University Sustainability Report.
18. Saaty, T. (1999). Decision making for leaders. Translated by Towfigh, A.A., Tehran: Industrial Management Institute (in Persian).
19. Sadeghi, M. (2013), Developing a model for sustainable university in Islamic Azad university. (Doctoral dissertation). Islamic Azad University: Science and Research Branch (in Persian).
20. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2005). Research methods in behavioural sciences (11th ed.). Teharn: Agah Pub. (in Persian).
21. Ştefanescu, R., Candea, D., & Candea, R. (2010), The sustainable university. Review of International Comparative Management, 11(5), 841-852.
22. Teodoreanu, I. (2013). Engineering education for sustainable development: A strategic framework for universities. Annals of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, Issue 1.
23. ULSF (2011). The Talloires declaration, Association of University Leaders for Sustainable Future, Retrieved from www.ulsf.org/programs_talloires_td.html
24. United Nations (2004). Agenda 21 chapter 36: Promoting education, public awareness, and training. Retrieved from http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter36.htm
25. United Nations Conference on Environment and Development (1992). Agenda 21: Earth summit - united nations programme of action from Rio, Retrieved from http://www.un.org
26. University of Delaware (2008). University of Delaware academic and student affairs council sustainability task force: Report of general sustainability results. Retrieved from http://www.udel.edu/ sustainability/doing/doing.html
27. Van Nierop, P. (2008). Inventory of innovative practices in education for sustainable development. Danish Technology Institute.
28. Van Weenen, H. (2000). Toward a vision of a sustainable university. International Journal of Sustainability in Higher Education, 1 (1), 20-34.
29. Velazquez, L. (2002). Sustainable universities around the world: A model for fostering sustainable university programs, effectiveness. (Doctoral dissertation). University of Massachusetts Lowell.
30. Velazquez, L., Munguia, N., Platt, A., & Taddei, J. (2006). Sustainable university: What can be the matter?. Journal of Cleaner Production, 14 (9-11), 810-19.
31. Venetoulis, J. (2001). Assessing the ecological impact of a university: The ecological footprint for the University of Redlands. International Journal of Sustainability in Higher Education, 2 (2), 180- 196.
32. Williams, P. (2008). University leadership for sustainability: An active dendritic framework for enabling connection and collaboration. (Doctoral dissertation). Victoria University of Wellington.