تأثیر آموزش درس زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و پست الکترونیکی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر روش آموزش درس زبان انگلیسی از طریق تلفن ‌همراه و پست الکترونیکی بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان انجام شد. این پژوهش از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه‌ آماری مورد مطالعه شامل 521 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند بود که در سال تحصیلی 90- 1389 درس زبان عمومی داشتند. از جامعه مذکور تعداد 102 دانشجو به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از میان نمونه انتخاب شده یک گروه (38 نفر) به‌طور تصادفی از طریق تلفن‌همراه و گروه دیگر (26 نفر) از طریق پست الکترونیکی آموزش دیدند. همچنین، 38 نفر به‌عنوان گروه کنترل با روش معمول تحت آموزش قرار گرفتند. به‌منظور اطمینان از همسطح بودن گروهها از نمره آزمون زبان و معدل نیمسالِ دانشجویان استفاده شد. در این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری دانشجویان از آزمون معلم ساخته (محقق ساخته) استفاده و اعتبار آزمون با استفاده از روش کودر- ریچاردسون(20=KR) معادل 86% محاسبه شد. انگیزه پیشرفت با استفاده از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس سنجیده شد. در گزارش هرمنس ضریب پایایی به روش بازآزمایی برابر82% و به روش آلفای کرونباخ 84% اعلام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده از آزمون درس زبان انگلیسی و نمرات حاصل از پرسشنامه با روش تحلیل واریانس یکراهه نشان داد که روش آموزش از طریق تلفن‌ همراه و پست الکترونیکی بر یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان در درس زبان انگلیسی تأثیر مثبت داشته است. همچنین، آزمون تعقیبی توکی نشان داد که میانگین تغییرات در نمره آزمون درس زبان انگلیسی و انگیزه پیشرفت دانشجویان در گروه آزمایشی استفاده پست‌الکترونیکی به‌طور معنادار از دو گروه دیگر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of teaching english language course via phone and email on learning and achievement's motivation

نویسندگان [English]

  • Hadi Sarani 1
  • Mohsen Ayati 2
  • Fateme Naderi 3

1 Master of Education, Birjand University

2 Department of Educational Sciences, Birjand University

3 Master Student in Curriculum, Birjand University

چکیده [English]

This study was aimed to investigate the effects of English language teaching method via mobile phone and e-mail on level of student learning and achievement's motivation. The study was an applied and semi-empirical type utilizing pre- test post- test and control groups. The statistical population included 521 Birjand University's students who were enrolled in a general English language course. A purposive sample of 102 students were drawn from the population and randomly divided into two mobile (n=38) and e-mail (n=26) experimental groups. In addition, a control group of 38 students were thought in a conventional way. To evaluate students' learning, a researcher made test was used. The validity of the instrument was determined (.86) by Kudr - Richardson Formula 20. Achievement motivation was measured through Hermen's Achievement Motivation Questionnaire. Hermen reported the retest's coefficient and Cronbach's alpha of .82 and .84, respectively. Data analysis of language test and questionnaires' test scores, using one way ANOVA, revealed that teaching method through phone and e-mail had positive effects on students' English language learning and achievement's motivation. Also, Tukey's test showed that the average change in proficiency test scores and achievement's motivation are significantly more in the e-mail experimental group than the other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic mail
  • Mobile phones
  • learning
  • Achievement motivation
  • English
Abbasi, M., Ahmadi, Gh.R., & Lotfi, A.R. (2009). The problems of English learning students of Esfahan from teachers views. Knowledge and Research of Educational Sciences(Curriculum), (22),141- 156 (in Persian).
2. Absalom, M., & Mariolina, P.M. (2004). Email communication and language learning at university: An Australian case study. Computer Assisted Language Learning, 17(3-4 ), 403-440.
3. Attaran, M. (2009). Intimate with most of the technological tools. Ministry of Education, Research and Planning. Education Planning, 6(5), 2 (in Persian).
4. Ayati, M., & Sarani, H. (2012). Effects on motivation and attitude education via mobile phone in English. Journal of Technology of Education, 7(11) (in Persian).
5. Baki, B.E., & Akdemir, O. (2010). A comparison of undergraduate students English vocabulary learning: Using mobile phone and flash cards, 9 (3).
6. Beiramipour, A., Liaqatdar, M., & Sharif, M. (2008). Survey the efficiency of teaching – learning process and evaluating english curriculum in high school section of Shiraz city. Educational Modern Thoughts Magazine, 4(4), 73-94 (in Persian).
7. Bottentuit Junior, J. B., & Perea Coutinho, C. (200). The use of mobile technologies in higher education in Portugal: An exploratory survey. University of Minho, Braga, Portugal, 2101- 2107.
8. Cavus, N., & Ibrahim, D. (2009). M-learning: An experiment in using SMS to support learning new English language words. British Journal of Educational Technology, 40(1), 78-91.
9. Chen, C. M., & Chung, C. J. (2007). Personalized mobile English vocabulary learning system based on item response theory and learning memory cycle. Computers & Education, 51, 624-645.
10. Dempster, F.N. (1987). Effects of variable encoding and spaced presentations on vocabulary learning. Journal of Educational Psychology, 79, 162–170.
11. Fang Shang, H. (2005). Email dialogue journaling: Attitudes and impact on L2 reading performance. Educational Studies, 31(2),197-212.
12. Fang Shang, H. (2007). An exploratory study of e-mail application FL Writing Perform once. Computer Assisted Language Learning, 20(1), 79-96.
13. Gharibi, F., & Mohammadi, A.(2009). Mobile learning through formal and informal trainings. In Proceedings of the Fourth International Conference International e-learning training. (284-293). E-Learning Center, Tehran: University of Science and Technology (in Persian).
14. Greene, R.L. (1989). Spacing effects in memory: Evidence for a two-process account. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 15, 371–377.
15. Hodges’, B. Ch., & Kim, Ch.M. (2010). Email, self-regulation, self-efficacy, and achievement in a college online mathematics course. J. Educational Computing Research, 43(2),207-223.
16. Hwang, J.G., & Fang Chang, H. (2011). A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievement of students. Journal Computers & Education, 56, 1023- 1031.
17. Jacob, S. M., & Issac, B.(2007) ). Mobile learning culture and effects in higher education. Ieee Multidisciplinary Engineering Education Magazine, 2 (2).
18. Kim, Ch.M.(2008). Using email to enable e3 (effective, efficient, and engaging) learning. Distance Education, 29(2), 187–198.
19. Lai, CH.H., Luo, P.P., Liu, H.CH., & Liang, J.S. (2010). Can e-mails as reminder enhance English learning on the English learning system? In Wong, S. L. et al. (Eds.) (2010). Proceedings of the 18th International Conference on Computers in Education. Putrajaya, Malaysia: Asia-Pacific Society for Computers in Education.
20. Lu, M. (2008). Effectiveness of vocabulary learning via mobile phone. Journal of Computer Assisted Learning, 24, 515–525.
21. Luisa Vinci, M., & Cucchi, D. (2007). Possibilities of application of e-tools in education: Mobile learning. Ml Vinci Conference ICT for Language Learning. 243- 248.
22. Nadire, C., & Uznboylu, H. (2009). Improving critical thinking skills in mobile learning. Procedia Social and Behavior Sciences,1., 434- 438.
23. Pishghadam, R. (2009). Language learning strategies in relation to gender and strategies for learning AlbIran\'s English language learners. Journal of the Faculty of Letters and Human Sciences, University of Tabriz, 51(2), 49-23 (in Persian).
24. Pover, T., & Shrestha, P. (2010). Mobile technologies for English language learning: Anexplor ationih the con text of Bangladesh.
25. Rau, P. P., Gao, Q., & Wu, L. M. (2008). Using mobile communication technology in high school education: Motivation, pressure, and learning performance. Computers & Education, 50(1), 1-22.
26. Sarani, H. (2011). The effect of mobile phone on learning & achievement motivation in English course student. (Master\'s thesis). Educational Science. University of Birjand Faculty of Educational Sciences (in Persian).
27. Shohel, M., Mahruf, C., & Power, T. (2010). Introducing mobile technology for enhancing teaching and learning to the English language classroom in Bangladesh. Department of Education, The Open University.
28. Smith, C.D., Whiteley, H.E., & Smith, S. (1999). Using email for teaching. Computers & Education, 33(1), 15-25
29. Stockwell, G. (2003). Effects of topic threads on sustainability of email interactions between native speakers and nonnative speakers. ReCALL, 15(1), 37–50.
30. Stone, A., Lynch, K., & Poole, N. (2003). A case for using mobile Internet and telephony to support community networks and networked learning in Tanzania. Paper presentation, ICOOL 2003, International Conference on Online and Open Learning.
31. Thornton, P., & Houser, C. (2005). Using mobile phones in English education in Japan. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 217-228.
32. Vinager, M. (2008). Fostering language learning via email: An english – Spanish exchange. Computer Assisted Language Learning, 18(5), 369–388.
33. Wood, J. (2001). Can software support children’s vocabulary development? Language Learning & Technology, 1, 166–201.
34. Yengin, I., Karahoca, A., Karahoca, D., & Uznboylu, H. (2011). Is sms still alive for education: Analysis of education potentials of sms technology. Procedia Computer Science, 3,1439-1445.
35. Zekri, Y. (2002). Examined the relationship between academic achievement and achievement motivation and personality types (extroverts - introverted) Marand high school students. (Master\'s thesis). Educational Psychology, Department of Science Research (in Persian).