دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 64، تیر 1391 
بررسی نگرش اعضای هیئت علمی در باره رابطه بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خویش

صفحه 1-17

حسین جعفری ثانی؛ انسی کرامتی


تعیین روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی فردی و جمعی اعضای هیئت علمی‌ دانشگاهها

صفحه 19-44

سیدحمیدرضا شاوران؛ سعید رجایی پور؛ ایرج کاظمی؛ بی بی عشرت زمانی


بررسی رابطه بین کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاهها

صفحه 45-60

محمدهادی عسگری؛ فرحناز توکلیان؛ محمد طالقانی


ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی، شایستگیها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان

صفحه 61-82

پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان؛ جواد بهبودیان؛ نیما شهیدی


تحلیل روابط پاره ای از متغیرهای مرتبط با ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان: کاربردی از مدل معادلات ساختاری

صفحه 83-107

محمود قاضی طباطبایی؛ مجید یوسفی افراشته


بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه با ادراک آنها از سرمایه گذاری در تحصیلات تکمیلی

صفحه 109-130

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مصطفی عزیزی شمامی


بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی

صفحه 131-152

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده