ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی، شایستگیها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه آمار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

3 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خودکارآمدی، شایستگیها و تعهد سازمانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی با کیفیت تدریس آنان بود. جامعه آماری شامل 2181 نفر از اعضای هیئت‌علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بودند که از بین آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی از نوع خوشه‌ای طبقه‌ای تعداد 436 نفر به‌عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته سنجش کیفیت تدریس با 27 عبارت در مقیاس لیکرت و آلفای کرونباخ 861/0، پرسشنامه تعهد سازمانی مه یر و آلن و پرسشنامه خودکارآمدی معلمان شوارتزر و همکاران و پرسشنامه محقق ساخته سنجش شایستگیهای استادان با 13 عبارت و ضریب آلفای کرونباخ 866/0 بود. در این پژوهش برای مشخص کردن سهم عوامل خودکارآمدی، شایستگیها و تعهد سازمانی استادان بر کیفیت تدریس از مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی با ضریب 28/0، تعهد سازمانی با ضریب 23/0 و شایستگیهای استادان با ضریب 32/0 به‌صورت مستقیم رابطه مثبت و معناداری باکیفیت تدریس دارند. همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی و خودکارآمدی آنان با ضریب 17/0، خودکارآمدی و شایستگیها با ضریب 36/0 و تعهد سازمانی و شایستگیها با ضریب 15/0 بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Structural Model for Relationships among Self-efficacy, Competencies and Organizational Commitment with Teaching Quality of Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Parivash Jaafari 1
  • Nadergholi Ghourchian 1
  • Javad Behboodian 2
  • Nima Shahidi 3

1 Department of Educational Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University

2 Department of Math and Statistics, Shiraz Branch, Islamic Azad University

3 Ph.D Student Department of Educational Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the relationships among self-efficacy, competencies and organizational commitment with teaching quality of faculty members in Islamic Azad University. The population of this research was 2181 faculty members from Azad University branches in region one. Random stratified cluster sampling was used to select 436 faculty members. A researcher-made questionnaire for assessing teaching quality with 27 statements (Chronbach alpha = 0.861), Allen and Meyer questionnaire for assessing organizational commitment, a researcher-made questionnaire with 13 statements for assessing competencies (Chronbach alpha = 0.866) and Schwartzer et al questionnaire for assessing self-efficacy of faculty members were used to conduct this research. Multiple regression and Structural Equation Modeling were used to specify the portion of self-efficacy, competencies, and organizational commitment factors in teaching quality. Results showed that self-efficacy with coefficient of 0.28, competencies with coefficient of 0.32 and organizational commitment with coefficient of 0.23 had positive, direct and significant relationship with teaching quality. In addition, self-efficacy and organizational commitment with coefficient of 0.17, self-efficacy and competencies with coefficient of 0.36 and organizational commitment and competencies with coefficient of 0.15 had significant and positive reciprocal relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • Organizational Commitment
  • competencies
  • Quality
  • teaching
  • faculty members