بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه با ادراک آنها از سرمایه گذاری در تحصیلات تکمیلی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه با ادراک آنها از سرمایه‌گذاری در تحصیلات تکمیلی انجام شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره‌های شبانه دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال تحصیلی90-1389 به تعداد 12045 نفر بود. نمونه آماری تحقیق شامل 379 دانشجو از دانشگاههای صنعتی امیرکبیر، تربیت معلم تهران، تربیت مدرس، تهران، صنعتی شریف و
علامه‌طباطبایی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. به‌وسیله پرسشنامه‌ای محقق ساخت، ادراک از سرمایه‌گذاری در آموزش‌عالی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان سنجش شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه و ادراک از مناسب بودن شهریه تحصیلات تکمیلی و ادراک از مناسب بودن سیاستهای حمایتی رابطه معناداری وجود داشت. بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه و سه متغیر: 1. ادراک از درآمدهای آتی پولی، 2. ادراک از درآمدهای آتی غیر نقدی و 3. تمایل به دریافت وام رابطه معناداری وجود نداشت. در خصوص فرضیه اصلی بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی دانشجویان شبانه و ادراک از سرمایه‌گذاری آنها در تحصیلات تکمیلی رابطه معناداری وجود داشت. نتایج نشان می‌دهد که محرکهای مالی و اجتماعی از عوامل پیش‌بینی کننده ادراک از سرمایه‌گذاری در تحصیلات تکمیلی به شمار
می‌روند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationships between Students’ Socio-economic Status and Their Perception of Investment in Graduate Education

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Navehebrahim 1
  • Mostafa Azizi Shomami 2

1 College of Psychology and Education, Kharazmi University

2 Ph.D. Student in Educational Administration, Kharazmi University

چکیده [English]

This research was conducted with purpose of studying the relationship between socio-economic status of students and their perceptions of investment in graduate education. A descriptive survey method was used for this study. Statistical population included all 12045 paying tuition graduate students at Tehran’s state universities in 2010-2011 school-year. Cluster random sampling was used to choose a sample of 379 students in Amir Kabir University, Kharazmi University, Tarbiat Modares University, Tehran University, Sharif University and Allameh Tabatabaee University. A researcher made questionnaire was used to evaluate the perceptions of students in investing in higher education and their socio-economic status. Findings indicated that there were a significant relationship between socio-economic status, and appropriateness of fees and appropriateness of supportive policies perceptions. There were no significant relationships between socio-economic status of students and following three variables: 1) perception of the future cash incomes, 2) perception of the future non-monetary incomes and 3) tendency to get loans. Regarding the main hypothesis, there was a significant relationship between socio-economic status of students and their perceptions of investment in graduate education. The results of this research illustrated that financial and social incentives were predictors of students’ perceptions of investment in graduate education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Choice
  • Investment
  • graduate education