نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هر چند بررسی ارتباط میان آموزش و پژوهش توسط مدرسان دانشگاه و نیز اعضای هیئت علمی دانشگاه به‌طور خاص موضوعی پرجاذبه و بحث انگیز است که تحقیقات متعددی را به دنبال داشته است، اما همان‌گونه که بیان می‌شود، تاکنون به‌عنوان معمایی حل نشدنی باقی مانده است. پژوهش حاضر نیز
به منظور بررسی نگرش اعضای هیئت‌علمی در باره رابطه بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نمونه مورد بررسی 100 نفر از اعضای هیئت‌علمی در سه گروه علوم انسانی، علوم پایه و فنی- مهندسی در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به شیوه سهمیه‌ای غیر احتمالاتی انتخاب شدند. نمونه مورد نظر به دو پرسشنامه محقق ساخته مربوط به وضعیت پژوهش و وضعیت تدریس خود در دانشگاه فردوسی مشهد پاسخ دادند. در این پژوهش از تحقیق توصیفی استفاده شد. مشخصات جمعیت شناختی اعضای هیئت‌علمی به عنوان متغیرهای کنترل کننده در نظر گرفته شدند. تحلیل نتایج به‌دست آمده، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیر پیش‌بین (وضعیت پژوهش) 4/58 درصد از واریانس متغیر ملاک (وضعیت تدریس) را در این پژوهش پیش‌بینی می‌کند. همچنین، متغیرهای جمعیت شناختی اعضای هیئت‌علمی مشتمل بر جنسیت، رشته تحصیلی، مرتبه علمی، سابقه تدریس، متوسط ساعات پژوهش در هفته، متوسط ساعات تدریس در هفته و تعداد مقالات و طرحها که به‌عنوان متغیرهای کنترل‌کننده در نظر گرفته شده بودند، 8/32 درصد از واریانس متغیر کیفیت تدریس را پیش‌بینی کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Faculty Members’ Attitude about the Relationship between their Research and Teaching Activities

نویسندگان [English]

  • Hossein Jafari Sani 1
  • Ensi Keramati 2

1 Department of Curriculum and Instruction, Ferdowsi Mashhad University

2 Ph.D. Student in Curriculum Planning, Ferdowsi Mashhad University

چکیده [English]

The study of relationship between research and teaching activities of lecturers, especially faculty members, is an interesting and at the same time a controversial topic which has been researched over and over without coming to a final conclusion as a comprehensive result. The purpose of this research was to investigate faculty members’ attitude about the relationship between their research and teaching activities. The sample was 100 faculty members and lecturers of three colleges of Arts, Engineering and Basic Sciences in University of Mashhad who were selected via improbability quota sampling method. The participants answered two researcher-made questionnaires about their research and teaching activities. A descriptive research method was used for this study. Demographical characteristics of the faculty members were utilized as control variables. The result of multiple regression analysis showed that research status predicts up to 58.4% of teaching quality. Moreover, the demographical characteristics of the faculty members including gender, field of study, academic ranks, teaching experience, average hours dedicated to research and teaching, number of articles and research projects - that were considered as control variables- predicted 32.8% of variance in teaching quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Status
  • Teaching Status
  • faculty members
  • Ferdowsi University of Mashhad