بررسی رابطه بین سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی

نویسندگان

دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی سبک یادگیری و خصایص کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی و بررسی رابطه بین این ‌دو به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق تمام دانشجویان کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر تعیین و پاسخگویان به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق یک پرسشنامه متشکل از شاخص پرسشنامه سبکهای یادگیری و ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ایرانی، گردآوری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و EXCELتحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بیشتر دانشجویان از سبک یادگیری فعال (در بعد پردازش)، حسی (در بعد ادراک)، بصری (در بعد ارائه) و کل‌گرا (در بعد دیدگاه/ فهم) برخوردارند. ضرایب همبستگی نشان دهنده رابطه مثبت و معنا‌دار بین سبکهای یادگیری و برخی از متغیرهای فردی و تحصیلی پاسخگویان نظیر سن، امید به کسب مهارت و آمادگی شغلی، شرکت در دوره‌های آموزشی کارآفرینی و خوداشتغالی، بازدیدهای علمی، اجرای پروژه‌های علمی، معدل و تهیه مقالات توسط دانشجویان بودند. نتایج تحقیق بر این امر دلالت داشت که بیشتر دانشجویان مورد مطالعه از نظر برخورداری از خصایص کارآفرینانه در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار داشتند. بر اساس ضرایب همبستگی رابطه مثبت و معنا‌داری بین خصایص کارآفرینی و برخی از متغیرهای فردی و تحصیلی پاسخگویان نظیر سن، سابقه شغلی پاره ‌وقت، امید به کسب مهارت و آمادگی شغلی و انجام دادن پروژه‌های علمی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Relationships between Learning Styles and Entrepreneurial Traits of Agriculture Students

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Sharifzadeh
  • Gholamhossein Abdollahzadeh

Department of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

چکیده [English]

This research aimed to identify learning styles and entrepreneurial traits and relations among agriculture students by using a survey method. The statistical population of consisted of all agriculture students of the Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (N=1618). The sample size (n=180) was determined by Cochran's formula and respondents were selected by stratified sampling technique. Data was gathered by an instrument consisting of Index of Learning Styles Questionnaire and Measurement Instrument of Personality Characteristics of Iranian's Entrepreneurs. Research results showed that most students had active learning style (in processing dimension), sensing (in perception dimension), visual (in presentation dimension) and global (in perspective/understanding dimension). Calculated correlation coefficients revealed a significance positive relationships between learning styles of students and some personal and academic variables such as age, taking course in entrepreneurship and self-employment, hopeful of receiving skills and occupational preparation, grade point average, scientific field trips, doing scientific projects and preparing articles . The results also showed that most of students were weak and very weak in terms of entrepreneurial traits. According to correlation coefficients, there was a significance positive relationship between age, experience of part-time job, hopeful of skill and occupational preparation, grade point average and doing scientific projects with entrepreneurial traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Agricultural Education
  • Learning style
  • Entrepreneurial Traits
  • Agriculture Students