نویسندگان

1 گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری رشته سنجش آموزش دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل روابط پاره‌ای از متغیرهای مرتبط با ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان بود. داده‌ها از طریق پرسشنامه ترکیبی از 210 دانشجوی دوره کارشناسی پنج دانشکده دانشگاه تهران جمع‌آوری شد. روش مدل معادلات ساختاری برای بررسی مدل اندازه‌گیری (روابط عاملها و نشانگرها) و مدل ساختاری (روابط چندگانه عاملها) و آزمون 9 فرضیه پژوهش به کار رفت. اعتبار (همگونی درونی، اعتبار گویه و اعتبار مرکب) و روایی(همگرا و واگرا) ابزار با استفاده از شاخصهای مطلوب مختلف ارزیابی شد. نتایج پژوهش رابطه صمیمی مدرس و دانشجو، رابطه مثبت و مستقیم با ارزیابی دانشجو از تدریس، رضایت از نمره و علاقه دانشجو به درس را تأیید کرد. تلاش و درگیری مدرس بر علاقه دانشجویان
به درس و ارزشگذاری آنها به تدریس مدرس تأثیر مثبت داشت. از سوی دیگر، سختی درس رابطه‌ای منفی با رضایت از نمره دانشجویان از درس و ارزشگذاری دانشجویان به تدریس مدرس داشت. همچنین، علاقه دانشجویان به محتوای درسی تأثیر مثبتی بر ارزشگذاری تدریس توسط آنها داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Analysis of some of the Variables Associated with Teaching Evaluation by Students: An Application of Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ghazi Tabatabaee 1
  • Majid Yousefi Afrashteh 2

1 Faculty of Social Sciences, Tehran University

2 Ph.D. Student in Educational Measurement and Evaluation, Faculty of Education and Psychology, Tehran University

چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the relationships between some of the variables associated with teaching evaluations by the students. Data were collected by a composed questionnaire from 210 undergraduate students from five Faculties of Tehran University. Structural Equation Modeling techniques was used to assess the measurement model (relationships factors and indicators), the structural model (relationships of factors) and testing of nine research hypotheses. Reliability (internal consistency, item reliability and composed reliability) and validity (convergent and divergent) instrument were evaluated by using a variety of desirable indices. The results of survey confirmed a close relationship between faculty and students, and a direct and positive correlation between student evaluation of teaching, student satisfaction with grade and their interest in the course. Faculty’s effort and involvement on student interest in the course had positive impact on their valuation of teaching. On the other hand, course difficulty had negative relation with students’ grade satisfaction and students’ valuation of teaching. Additionally, students’ course content interest had a positive impact on their valuation of teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of Teaching
  • Teaching Effectiveness
  • structural equation modeling