کلیدواژه‌ها = دانشگاه شهید بهشتی
شناسایی ابعاد و مؤلفه های کلیدی اشتغال پذیری دانش آموختگان کارشناسیِ دوره های علوم رفتاری دانشگاه

دوره 28، شماره 4، دی 1401، صفحه 95-117

10.22034/irphe.2022.705226

مرتضی فرنگ؛ محمد قهرمانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ فرنوش اعلامی


تحلیل اثر ادغام در آموزش عالی بر فرهنگ دانشگاهی

دوره 24، شماره 2، تیر 1397، صفحه 109-134

حسین نصیری؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ محمود حقانی


بررسی رابطه امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان

دوره 17، شماره 2، تیر 1390، صفحه 1-16

نسرین ابراهیمی؛ زهرا صباغیان؛ محمود ابوالقاسمی