نویسنده = سید محمد میرکمالی
بازشناسی مفهوم نوآوری و ویژگی‌های دانشگاه نوآور در تمایز با دانشگاه کارآفرین مبتنی بر روش فراترکیب

دوره 29، شماره 3، آذر 1402، صفحه 37-52

10.61838/irphe.29.3.3

معصومه چم آسمانی؛ مقصود فراستخواه؛ سید محمد میرکمالی


پژوهشی کیفی درباره شناسایی موانع خلقِ دانش در دانشگاه

دوره 24، شماره 4، دی 1397، صفحه 71-97

فاطمه نارنجی ثانی؛ سید محمد میرکمالی


نقش میانجی عدالت سازمانی در تبیین ارتباط بین سبک رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی و سکوت سازمانی کارکنان

دوره 23، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-25

سیدمحمد میرکمالی؛ جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرمی


الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران

دوره 22، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-17

داود قرونه؛ سیدمحمد میرکمالی؛ عباس بازرگان؛ سید کمال خرازی


عوامل مرتبط با دانش آفرینی در دانشگاهها: پژوهشی کیفی

دوره 21، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 121-147

سید محمد میرکمالی؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ فاطمه نارنجی ثانی


بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف

دوره 14، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 71-101

سید محمد میرکمالی؛ فاطمه نارنجی ثانی