نویسندگان

1 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

در مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش ‌‌تحقیقِ کیفی ‌اکتشافی موانع مربوط به نظام دانش‌آفرینی در دانشگاه‌ها شناسایی شد. در این پژوهش با 14 نفر از متخصصانِ حوزۀ دانش‌آفرینی به روشِ اکتشافیِ نیمه‌ساختاریافته مصاحبه شد و اطلاعات به ­دست آمده با روش تحلیل محتوا تجزیه ‌و ‌تحلیل شدند. تحلیلِ یافته‌ها نشان داد که موانع دانش‌آفرینیِ دانشگاهی کدام‌اند؛ به‌عبارتی، مشخص شد که اعضای هیئت علمی برای خلق دانش انگیزۀ کافی ندارند و برای انجام دادن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی وقت لازم را صرف نمی‌کنند. همچنین آنها در مهارت‌های مورد نیاز و پایه برای دانش‌آفرینی ضعیف‌اند و به‌اشتراک‌گذاری دانش در دانشگاه برایشان مهم نیست. افزون ‌بر این موارد، ساختار سازمانی مناسبی وجود ندارد و فرهنگ دانش‌آفرینی در دانشگاه دیده نمی­ شود. همچنین تا به ‌حال از مدیران ارشد دانشگاه برای تولید دانش حمایت کافی نشده است و نظام‌های توسعۀ منابع انسانی در دانشگاه به ‌اندازۀ کافی وجود ندارد و به مقطع تحصیلات تکمیلی بی‌توجهی شده و در سطح ملی و بین‌المللی ارتباطات کافی برقرار نشده است؛ علاوه‌ بر این، شبکۀ دانش در دانشگاه‌ها طراحی نشده و استقرار نیافته، مطالعات میان­ رشته ­ای و بین‌رشته‌ای به ‌حد لازم صورت نگرفته، امکانات و تجهیزات (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) نامناسب و ناکافی و منابع مالی کافی به دانشگاه اختصاص داده نشده و سیاست‌های مشخصی برای برقراری ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه تدوین نشده است. درنهایت، در راهبردها و خط‌مشی‌های دانشگاه نقش دانش‌آفرینی کمرنگ بوده است. این موانع در سه دستۀ عوامل سازمانی، فردی و پشتیبانی طبقه‌بندی شده­ اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A qualitative research on identifying barriers to knowledge creation at university

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Narenjithani 1
  • Seyed Mohammad Mirkamali 2

1 Faculty of Psychology and Education, Tehran University

2 Faculty of Psychology and Education, Tehran University

چکیده [English]

The present study has identified the barriers of knowledge creation system by using a qualitative-explorative research approach at universities. In this research, 14 experts from the knowledge creation area were interviewed by semi-structured exploratory method and the information obtained from these interviews were analyzed through content analysis method. The findings showed the barriers of knowledge creation as following: faculty members did not have enough motivation to create new knowledge and they do not take the time to do basic and applied research. Furthermore, they are lacking the basic skills needed for knowledge creation: and knowledge sharing is not important to them. In addition, there is no appropriate organizational structure, and there is a lack of knowledge creation culture at the university. There is not enough support from university senior administrators for creating knowledge; there is not enough human resources development system; postgraduate studies have been neglected; there is insufficient communication at national and international levels; the knowledge network has not been designed and deployed;  the interdisciplinary studies have not been carried out as needed; there is inadequate facilities and equipment (hardware and software); sufficient funds are not allocated to the university; and there are no specific policies for effective communication between industry and the university. Finally, the role of knowledge-creation has been neglected in university strategies and policies. These barriers are classified into three categories: organizational, personal, and support factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge creation
  • Higher Education
  • Barriers
  • Knowledge Management
  • faculty members
1. Abasszadeh, M., & Moghtadaei, L. (2009). Sociological study of the impact of social capital on knowledge creation. Journal of Sociology, (10((1, 3-28( (in Persian.(
2. Abdullah, R., Selamat, M.H., Jaafar, A., Abdullah, S., & Sura, S. (2008) An empirical study of knowledge management system implementation in public higher learning institution. International Journal of Computer Science and Network Security, IJCSNS, 8(1), 281-290.
3. Adli, F. (2008). Investigation on knowledge-creation process in the higher education system in order to provide an appropriate model. Daneshvar Raftar, 30, 71-84 (in Persian).
4. Alexandropoulou, D.A., Angelis, V.A., & Mavri, M. (2009). Knowledge management and higher education: Resent state and future trends. International Journal of Knowledge and Learning, 5(1),96-106.
5. Alvarez, H. (2012). Collaborative knowledge creation. Draft Working Paper. May: 1-36. Retrived Sep. 2018 from Word Wide Web:https://pdfs.semanticscholar.org/b6a2/06c1baece9539935f6bcfc5342f5cb64b32d.pdf
6. Askari, M., Adli, F., & Mehran, G. (2016). Identification of effective factors on knowledge creation of faculty members in higher education institutions. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences, 3(6), (27-39 ((in Persia.(
7. Axelsson, R. (2010). Integrative research and transdisciplinary knowledge production: A review of barriers and bridges. Journal of Landscape Ecology, 3 (2), 14-40.
8. Bano, S., & Taylor, J. (2014). Universities and the knowledge-based economy: Perceptionsfrom a developing country. Higher Education Research & Development, 34(2,( 242-255.
9. Baporikar, N. (2017). Student-faculty joint research as a strategic alliance for knowledge co-creation in academia. In Handbook of Research on Strategic Alliances and Value Co-Creation in the Service Industry pp. (325-341), IGI Global.
10. Bazargan, A. (2013). Introduction to qualitative and mixed methods research. Tehran: Didar (in Persian).
11. Cronin, B., & Davenport, E. (2001). Knowledge management in higher education. In Bernbom, G. )Ed.). Information alchemy: The art and science of knowledge management, pp. (25-42). Education Cause Leadership Strategies, No. 3, Jossey-Bass: San Francisco.
12. Danaeefard, H. (2009). An analysis of barriers to knowledge generation in field of the humanities: Some recommendations for promoting the capacity of Iranian science policy. Science and Technology Policy, 2 (1), (2-15) (in Persian.(
13. Donate, M.J., & Canales, J.I. (2012). A new approach to the concept of knowledge strategy. Journal of Knowledge Management, (16 (1, 22-44.
14. Dorri, B., & Talebnejad, A. (2008). Investigating the conditions of strategic factors of knowledge creation in the universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology in Iran. 14(3(, 1-21(in Persia.(
15. Ezatti, M., & Naderi, A. (2009.( The impacts of financial resource allocation mechanisms on educational performance of university departments: The case study of University of Tehran. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 15 )2(, 23-54 (in Persian(.
16. Farasatkhah, M. (2016.( (The qualitative methodology: Grounded theory. Agah Publication )in Persian.(
17. Fullwood, R., Rowley, J., & Delbridge, R. (2013). Knowledge sharing amongst academics in UK universities. Journal of Knowledge Management,) 17(1, 123-136.
18. Ghaneirad, M. (2006). Status of the scientific community in the social science discipline. Journal of Social Science Letter, 27, 27-55 )in Persian.(
19. Guimón, J. (2013). Promoting university-industry collaboration in developing countries. The Innovation Policy Platform, (pp. 1-11). Retrived from Wold Wide Web: innovationpolicyplatform.net.
20. Hamidizade, M.R. (2005). Approaches and strategies for knowledge creation in universities. Journal of Technology, 2, 33-46 (in Persian).
21. Hans, N., Guri-Rosenblit, S., & Akliagpa, S. (2006. (University as centers of research and knowledge creation, colloquium on research and higher education. UNESCO, Paris: 29 November.
22. Hautala J. (2011). International Academic Knowledge Creation and ba. A Case Study from Finland. Knowledge Management Journal of Research & Practice. Vol. 9: 4-16.
23. Iyer, D.N., Sharp, B.M., & Brush, T.H. (2017). Knowledge creation and innovation performance: An exploration of competing perspectives on organizational systems. Universal Journal of Management, 5)6(, 261-270.
24. Javdani, H., & Pardakhtchi, M.H. (2008). Study of organizational development in Iranian higher education system. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 13(4), 21-44 (in Persian.(
25. Jeong, S., & Choi, J.Y. (2014). Collaborative research for academic knowledge creation: How team characteristics, motivation, and processes influence research impact. Science and Public Policy,(42(4, 460-473.
26. Karimian, Z., Sabaghian, Z., & Sadeghpour, S. (2011). An investigating of research and knowledge production obstacles and challenges in medical universities. Iranian of Higher Education Journal, 3)4(, 35-63 (in Persian.(
27. Koloniari, M., Vraimaki, E., & Fassoulis, K. (2016). Factors affecting knowledge creation in academic libraries. Journal of Librarianship and Information Science, Retrived Sep. 2018 from Wold Wide Web: https://doi.org/10.1177/0961000616668958.
28. Mirkamali, S.M., Hamidizadeh, M., & Narenji Thani, F. (2016). Input factors related to knowledge creation at universities: A qualitative study. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 21 )4(, 121-147 (in Persian.(
29. Mitchell, R ,. Boyle, R. (2010). Knowledge creation measurement methods. Journal of Knowledge Management, (14(1, 67-82.
30. Muukkonen, H., & Lakkala, M. (2009). Exploring metaskills of knowledge-creating inquiry in higher education. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning,) 4(2, 187-211.
31. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. Oxford University Press.
32. Rabiee, A., & Maali, M. (2012). The effect of protection of intellectual property rights on brain drain from selected developing investigating infrastructural barriers in knowledge management implementation. Journal of Science and Technology Policy, (1), 1-16 (in Persian).
33. Rafieepour, E., Masjedi, S., & Akhavan, P. (2015). Exploring the relationship between knowledge management and intellectual capital: An Iranian University case study. International Journal of Management Academy, (3(1, 7-15.
34. Rego, A., Pinho, I., Pedrosa, J., Pina, E., & Cunha, M. (2009) .Barriers and facilitators to knowledge management in university research centers: An exploratory study. Management Research Journal of the Iberoamerican Academy of Management, (7(1, 33-46.
35. Rigby, J., & Edler, J. (2005). Peering inside research networks: Some observations on the effect of the intensity of collaboration on the variability of research quality. Research Policy, 34, 784-794.
36. Ronda-Pupo, G.A., & Guerras-Martín, L.A. (2016). Collaboration network of knowledge creation and dissemination on management research: Ranking the leading institutions. Scientometrics,) 107(3, 917-939.
37. Rowley, J. (2000). Is higher education ready for knowledge management?. The International Journal of Educational Management, 14) 7), 325-333.
38. Seo, Y., Lee, C., & Moon, H. (2016). An organisational learning perspective of knowledge creation and the activities of the quality circle. Total Quality Management & Business Excellence, 27)3-4,(432-446.
39. Siadat, S.H., Matinvafa, A., Saeednia, A., & Moghadasi, F. (2015). Effective factors on successful implementation of knowledge management in higher education. Management and Administrative Sciences Review, 4 (1), 166-181.
40. Sohrabi, B., Raeesi, I., & Rasouli, H. (2010). Evaluation of knowledge-based competency of higher education. Journal of Public Administration Perspective, 1(2), 57 – 78) in Persian).
41. Song, J., & Kolb, J. (2012). Learning organizational culture and firm performance: The mediation effects of knowledge creation in Korean firms. Journal of Leadership & Organizational Studies. Published Online 12 October, Retreived Sep. 2018 from World Wide Web: https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2008.00311.x
42. Talebnejad, A. (2008 .(Designing and identifying the knowledge creation strategies in the universities of Iran. (Doctoral dissertation). Tehran: Shahid Beheshti University (in Persian).
43. Tian, J., Nakamori, Y., & Wierzbicki, A.P. (2009). Knowledge management and knowledge creation in academia: A study based on surveys in a Japanese research university. Journal of Knowledge Management, 13(2), 76-92.
44. Vashisth, R., & Mehta, A. (2013), March. Knowledge management in Indian higher educational institutions: A three-dimensional approach. In International Conference on Technology and Business Management.
45. Veer Ramjeawon, P., & Rowley, J. (2017). Knowledge management in higher education institutions: Enablers and barriers in Mauritius. The Learning Organization, 24 (5), 366-377.
46. Wang, J., Peters, H.P., & Guan, J. (2006). Factors influencing knowledge productivity in German research groups: Lessons for developing countries. Journal of Knowledge Management, 10 (4(, 113-126.
47. Zare, Z. (2012). Analysis of the opportunities and challenges of knowledge management in the higher education system in Iran. (Master's thesis). Al-Zahra University (in Persian).
48. Zarei, A., & Familrouhani, S. (2010). Scientometrics: Investigating the status of faculty members of Islamic Azad universities in district 5 and identifying their problems in producing scientific information. National Studies on Librarianship and Information Organization, 20 (4), 119-136 )in Persian).
49. Zolfigol, MA., & Kiani, A. (2008) some important criteria for evaluation of the scientific productions. Journal of Science Production, (6 ((in Persian).