تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه؛ راهی به سوی ثبات مالی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تنوع سبد درآمدی در دانشگاه­های دولتی ایران به ­منظور بهبود ثبات و انعطاف‌پذیری به منابع مالی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و بر حسب گردآوری داده‌ها از نوع همبستگی بود. قلمرو مکانی پژوهش‌ دانشگاه‌های دولتی جامع و صنعتی سطح یک و دو و قلمرو زمانی آن از سال 1392 تا سال 1397 بود. داده‌های تابلویی با بهره‌گیری از گزارش رسمی سازمان‌ برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گردآوری و برای تجزیه و تحلیل از نرم‌افزار EVeiws و مدل رگرسیون اثرهای ثابت استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که شاخص تنوع درآمدی رابطه معکوس و معناداری با تغییرات درآمد سرانه دانشگاه دارد. از سویی، مدل معیار وابستگی به شهریه با تغییرات درآمد سرانه دانشگاه رابطه معنادار و مستقیم دارد. بررسی یافته‌های به ­دست آمده از آزمون فرضیه در دانشگاه‌های منتخب نشان داد در شرایطی که آموزش عالی ایران همسو با آموزش عالی جهان در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های آموزشی و ناپایداری‌های اقتصادی روبه­ رو بوده و بودجه عمومی دولت نیز نتوانسته است پوشش مناسبی برای هزینه‌های دانشگاهی باشد، دانشگاه‌های ایرانی در تنوع سبد درآمدی ضعف جدی دارند و به ­شدت به درآمدهای حاصل از شهریه وابسته هستند. این­ همه در شرایطی است که ناپایداری‌های پیش رو و افزایش هزینه‌های دولت سبب شده است تا دولت دانشگاه را به سوی کسب درآمد از منابع دیگر سوق دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University revenue diversification: a path to financial stability

نویسندگان [English]

  • Shadi Rouhani 1
  • Hamid Rahimian 2
  • Abass Abbas Pour 2
  • Samad Borzooian 3
  • Ghlamreza Geraee Nejad 4

1 Doctoral Candidate in Higher Education Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate revenue diversification among Iranian public universities in order to improve the stability and flexibility of financial resources. A quantitative practical correlational research design was utilized for this study. The spatial scope of research was one and two level comprehensive public and industrial public universities during 2013-2018. Data were gathered using official reports from Plan and Budget Organization, Iran Central Bank and Institute for Research and Planning for Higher Education. Data were analyzed by Eviews software and fixed effect model.  Results indicated that income diversity index had a significant inverse relationship with changes of per capita income. On the other hand, tuition criterion model has a significant and direct relationship with university income per capita. In addition, results illustrated that Iran`s higher education align with world higher education has faced economic instability and public budget has not met the financial requirements of the universities. There is a serious weakness in revenue diversification and high level of dependency on tuition income among public universities. This is all in the conditions that increase government spending  and future instability have caused the government  to direct university to make money from other sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversification
  • Revenue sources
  • University
  • financial stability
  • Panel Data
1. Aghion, P., Dewatripont, M., Hoxby, C., Mas-Collel, A., & Sapir, A. (2010). The governance and performance of universities: Evidence from Europe and the U.S. Economic Policy, 25(61), 7-59.
2. Ahmad, N., Siraj, S.A. & Ismail, S. (2018). Revenue diversification in public higher learning institutions: an exploratory Malaysian study. Journal of Applied Research in Higher Education, DOI 10.1108/JARHE-04-2018-0057.
3. Asghari, S., & Akbarpour Shirazi, M. (2018). Presenting Iran's future higher education scenarios using fuzzy cognitive maps. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 24 (1),1-26 (in Persian).
4. Barr, N. (2004). Economics of the welfare state (4th ed). Oxford, UK: Oxford University Press.
5. Barr, N., & Crawford, I. (2005). Financing higher education: Answers from the UK. London: Routledge.
6. Beerkens-Soo, M., & Vossensteyn, H. (2009). Higher education issues and trends from an international perspective. Retrieved on January 7, 2017 from http://www.utwente.nl/bms/cheps/publications/publications/veermanommittee/cheps 1internationaltrendsandissuesreport.pdf.
7. Bok, D. (2003). HLIs in the marketplace: The commercialization of higher education. Princeton University Press, Princeton, NJ.
8. Bonaccorsi, A. (2010). Division of academic labor is limited by the size of the market. Strategy and differentiation of European universities in doctoral education. Learning to Compete in European Universities: From Social Institution to Knowledge Business, 90. Edward Elgar Publishing Limited, The Lypiatts., 15 Lansdwon Road., Cheltenham, Glos GL50 2JA.
9. Budget Act (2013-2014), Tehran, Iran: Presidency Plan and Budget Organization Press (in Persian).
10. Budget Act (2014-2015), Tehran, Iran: Presidency Plan and Budget Organization Press (in Persian).
11. Budget Act (2015-2016), Tehran, Iran: Presidency Plan and Budget Organization Press (in Persian).
12. Budget Act (2016-2017), Tehran, Iran: Presidency Plan and Budget Organization Press (in Persian).
13. Budget Act (2017-2018), Tehran, Iran: Presidency Plan and Budget Organization Press (in Persian).
14. Budget Act (2018-2019), Tehran, Iran: Presidency Plan and Budget Organization Press (in Persian).
15. Campbell, T. I. D., & Slaughter, S. (1999). Faculty and administrators’ attitudes toward potential conflicts of interest, commitment, and equity in university-industry relationships. The Journal of Higher Education, 70(3), 309-352.
16. Carroll, D.A. (2005). Are state governments prepared for fiscal crisis? A look at revenue diversification during the 1990s. The Public Finance Review, 33(5), 603-633.
17. Carroll, D.A., & Stater, K. J. (2008). Revenue diversification in nonprofit organizations: Does it lead to financial stability?. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(4), 947-966.
18. Chikoto, G.L., & Neely, D.G. (2013). Building nonprofit financial capacity: The impact of revenue concentration and overhead costs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(3), 570-588, doi:10.1177/0899764012474120.
19. Crittenden, W.F. (2000). Spinning straw into gold: The tenuous strategy, funding and financial performance linkage. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 29(1), 164-182.
20. DiMaggio, P.J., & Powell, W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-60.
21. Ekpoh, U.I., & Okpa, O.E. (2017). Diversification of sources of funding university education for sustainability: Challenges and strategies for improvement. Journal of Education, Society and Behavioral Science, 21(2), 1-8.
22. Estermann, T., & Pruvot, E.B. (2011). Financially sustainable universities: European universities diversifying income streams. The European University Association, EUA Publication.
23. Fischer, R.L., Wilsker, A.L. & Young, D.R. (2007). Exploring the revenue mix of non-profit organizations: does it relate to publicness?. Andrew Young School of Policy Studies Research Paper Series No. 07-32, University of Georgia, Atlanta.
24. Garritzmann, J.L. (2016). The political economy of higher education finance: The politics of tuition fees and subsidies in OECD countries, 1945-2015. Basingstoke, United Kingdom: Palgrave Mcmillan Press.
25. Greenlee, J.S., & Trussel, J.M. (2000). Predicting the financial vulnerability of charitable organizations. Nonprofit Management & Leadership, 11(2), 199-210.
26. Hackl, E. (2001). Towards a European area of higher education: Change and convergence in European higher education. Working Paper. Retrieved from http://cadmus.eui.eu/handle/1814/1718.
27. Hager, M.A. (2001). Financial vulnerability among arts organizations: A test of the Tuckman-Chang measures. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 30(2), 376-392.
28. Haigh, N., Kennedy, E.D., & Walker, J. (2015). Hybrid organizations as shape-shifters: Altering legal structure for strategic gain. California Management Review, 57, 59- 82. doi:10.1525/cmr.2015.57.3.59.
29. Horta, H., Huisman, J., & Heitor, M. (2008). Does competitive research funding encourage diversity in higher education?. Science and Public Policy, 35(3), 146-158. https://doi.org/10.3152/030234208X299044.
30. Lang, D. W. (2003). The future of merger: What do we want mergers to do: Efficiency or diversity?. The Canadian Journal of Higher Education, 33(3), 19.
31. Law, D. (2016). Going Dutch: Higher education in the Netherlands. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 20(2-3), 99-109.
32. Lin, W. (2010). Nonprofit revenue diversification and organizational performance: an empirical study of New Jersey human services and community improvement programs. (PhD dissertation). Rutgers State University of New Jersey, Newark.
33. McDonald, R.E., Weerawardena, J., Madhavaram, S., & Sullivan Mort, G. (2015). From “virtuous” to “pragmatic” pursuit of social mission. Management Research Review, 38, 970-991. doi: 0.1108/MRR-11-2013-0262.
34. Meek, V., Goedegebuure, L., & Huisman, J. (2000). Understanding diversity and differentiation in higher education: an overview. Higher Education Policy, 13(1), 1-6.
35. Meek, V.L., Goedegebuure, L., Kivinen, O., & Rinne, R. (1996). The mockers and mocked: Comparative perspectives on diversity, differentiation and convergence in higher education. Oxford: Pergamon.
36. Neely, P. (1999). The threats to liberal arts colleges. Journal of the American Academy of the Arts and Sciences, 128(1), 27-45.
37. Rabiei, M., Izadi, S., & Salehi Omran, E. (2017). Investigating the requirements for financing and diversifying the financial resources in public universities. Quarterly Journal of Education Measurement and Evaluation Studies,37(4),155-179 (in Persian).
38. Rajabzade, N. (2017). Income generation factors in higher education, Case study of affiliated universities, Ministry of science, research and technology in Iran. Journal of Financial Analysis, 1(2), 1-15 (in Persian).
39. Rossi, F. (2009). Increased competition and diversity in higher education: An empirical analysis of the Italian university system. Higher Education Policy, 22(4), 389-413. https://doi.org/10.1057/hep.2008.33.
40. Rouhani, S. (2018). A path to rearrangement of funding Universities: A new role for the government. Financing in Higher Education 2nd Conference, Shahid Beheshti University.
41. Rozmus, A., & Cyran, K. (2012). Diversification of university income – polish practice and international solutions. Financial Internet Quarterly e-Finanse, 8(4), 64-75.
42. Slaughter, S., & Leslie, L.L. (1997). Academic capitalism: Politics, policies, and the entrepreneurial university. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
43. Teixeira, P., & Koryakina, T. (2013). Funding reforms and revenue diversification-patterns, challenges, and rhetoric. Studies in Higher Education Journal, 38(2), 174-191.
44. Teixeira, P., Biscaia, R., & Rocha, V. (2014). Competition and performance in European higher education: The role of funding instruments. Paginas de Educacion, 7(2), 61-80.
45. Trow, M. (1979). Elite and mass higher education: American models and European realities. Stockholm: National Board of Universities.
46. Trussel, J.M. (2002). Revisiting the prediction of financial vulnerability. Nonprofit Management & Leadership, 13(1), 17-31.
47. Tuckman, H.P., & Chang, C.F. (1991). A methodology for measuring the financial vulnerability of charitable nonprofit organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 20(4), 445-460.
48. Van Vught, F. (2007, January). Diversity and differentiation in higher education system. Paper presented at the CHET anniversary Conference, Cape Town, Sought Africa: Author. Retrieved on January 7, 2017.
49. Webb, J. (2014). The impact of revenue diversification and educational outcomes of private colleges and HLIs during the great recession. (Unpublished PhD dissertation). The University of Michigan, Ann Arbor.
50. Webb, J. (2015). A path to sustainability: How revenue diversification helps colleges and universities survive tough economic conditions. Journal of International & Interdisciplinary Business Research, 2, 68-97.
51. Wicker, P., Feiler, S., & Breuer, C. (2013). Organizational mission and revenue diversification among non-profit sports clubs. International Journal of Financial Studies, 1, 119-136, doi:10.3390/ijfs1040119.
52. Widiputera, F., De Witte, K., Groot, W., & Brink, H. (2017). Measuring diversity in higher education institutions: A review of literature and empirical approaches. IAFOR Journal of Education, 5(1), 47-63.
53. Ziderman, A., & Albrecht, D. (1995). Financing universities in developing countries. Washington, DC: Falmer Press.