بازنمایی مفهوم حکمرانی خوب در آموزش عالی: تحلیل ابعاد و بررسی ساختار عاملی شاخص ها

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 استادیار گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش

3 استادیار گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در زمانه معاصر، حکمرانی در حال تبدیل شدن به موضوعی اصلی در بخش آموزش عالی است، چرا که درباره بازسازی نظام ­های آموزش عالی و اداره دانشگاه­ ها ایده ­ها و نظرهای مختلفی ارائه شده­ است. کیفیت یکی از مهم ­ترین ابعاد حکمرانی آموزش عالی است و یکی از تبعات حکمرانی نامطلوب و ضعیف در آموزش عالی را در کیفیت پایین نظام­ های آموزش عالی کشورهای مختلف می­ توان مشاهده کرد. از این رو، تمرکز بر ارتقای کیفیت حکمرانی یا همان حکمرانی خوب در آموزش عالی یکی از اصول بهبود وضعیت علمی کشور محسوب می­ شود و شناسایی ابعاد و شاخص ­های حکمرانی خوب اولین گام در این زمینه است. در مطالعه حاضر ساختار عاملی شاخص ­های حکمرانی خوب در آموزش عالی بازنمایی و کشف و شاخص های حکمرانی خوب تحلیل ساختاری شد. بدین منظور، ابتدا تحلیل عاملی اکتشافی با هدف کشف ساختار عاملی شاخص ­ها صورت گرفت و سپس برای تأیید ساختار عاملی، تحلیل عاملی تأییدی به همراه تحلیل پایایی بر اساس سازگاری درونی شاخص ­ها انجام شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چهار بُعد اصلی در شاخص ­های حکمرانی خوب آموزش عالی را نشان داد. این ابعاد بر اساس ماهیت شاخص ­های در برگیرنده، هر کدام با نام­ های بُعد تعامل، بُعد اثربخشی، بُعد استقلال و بُعد مشارکت نامگذاری شدند. در مرحله تحلیل عاملی تأییدی، مدل ساختار عاملی به ­دست آمده بر اساس روش مدلیابی معادلات ساختاری آزمون شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که همه شاخص ­ها دارای بار عاملی بالای 0/5 روی بُعد مربوط به خود هستند و هیچ ­کدام از شاخص­ ها بار عاملی متقاطع بر روی ابعاد مختلف ندارند. درنهایت، یافته ­ها نشان داد که ساختار عاملی پیشنهادی شاخص­ های حکمرانی خوب در آموزش عالی تأیید می­ شود و برای تدوین ابزار سنجش یا ارتقای حکمرانی خوب در یک سازمان آموزش عالی می ­توان بر اساس این ساختار عمل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of good governance concept in higher education: Dimension analysis and examining the factor structure of indicators

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Roshan 1
  • Ahmad Saeedi 2
  • Yazdan Ebrahimi 3

1 Department of Higher Education Administration Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran

2 Department of Statistical Research and Information Technology, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran.

3 , Department of Economics of Higher Education and Manpower, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In contemporary times, governance is becoming a major issue in the higher education sector. Because different ideas and opinions have been presented about the reconstruction of higher education systems and the governance of universities. Quality is one of the most important aspects of higher education governance. One of the consequences of poor governance in higher education can be noticed in the low quality of higher education systems in different countries. Therefore, focusing on improving the quality of governance or "good governance" in higher education is one of the principles of improving the scientific condition of the country. Dimensions and indicators of good governance is the first step in this regard. In the present study, the factor structure of good governance indicators in higher education was represented and explored and good governance indicators were structurally analyzed. To confirm the factor structure, confirmatory factor analysis was performed along with reliability analysis based on the internal consistency of the indicators. The results of exploratory factor analysis showed four main dimensions in good governance indicators of higher education. These dimensions, based on the nature of the indicators, were named interaction, effectiveness, and autonomy and participation dimensions. In the confirmatory factor analysis stage, the obtained factor structure model was tested based on the Structural Equation Modeling method. The results of confirmatory factor analysis indicated that all indices have a factor load above 0.5 on their respective dimension and none of the indices has a cross factor load on different dimensions. Ultimately, the research findings showed that the proposed factor structure of good governance indicators in higher education was approved and can be used based on this structure to develop tools for measuring or promoting good governance in a higher education organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • Higher Education
  • factor structure
  • Quality of higher education
  • Governance indicators of higher education
1. Baradaran Haghir, M., Noorshahi, N., & Roshan, A.R. (2019). The conceptualization of social responsibility of the university in Iran. Quarterly Journal of Research & Planning in Higher Education, 25 (3), 1-26 [in Persian].
2. Carnegie, G.D. (2009). The ABC of university governance. Campus Review, 19(9), 8.
3. Farasatkhah, M. (2017). Occasions of university in Iran (new and critical discussions on institutional research, science and higher education studies). Tehran: Agaah Publisher [in Persian].
4. Ghasemi, V. (2009). Structural equation modeling using Amos graphics. Tehran: Sociologists Publishing [in Persian].
5. Hénard, F., & Mitterle, A. (2010), Governance and quality guidelines in higher education. A review of governance arrangements and quality assurance guidelines, OECD, Paris.
6. Kaplin, W.A., & Lee, B.A. (2007). The law of higher education, student version (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
7. Kiani, Gh. R. (2015). The Second National Conference on Quality Assessment of University Systems, May 2015, Farhangian University [in Persian].
8. Ligatne, A. (2013). The comparative analysis of higher education governance indicators and its effectiveness in European countries. In Economic and Social Development: Book of Proceedings of the 2nd International Scientific Conference, Paris, France, 5th April 2013, Editors: Davor Filipovic and Anita Goltnik Urnaut, pp. 493-504.
9. Mthembu, T. (2009). University governance and the knowledge economy: Reconditioning the engine of development. Development Planning Division Working Paper Series No.3, Development Bank of Southern Africa: Midrand.
10. Mulinge, M.M., Arasa, J.N., & Wawire, V. (2017). The status of student involvement in university governance in Kenya, The case of public and private universities. Council for the Development of Social Science Research in Africa.
11. Nunnally, J.C. (1967). Psychometric theory. New York: McGraw Hill.
12. Quyen, Đ.T.N. (2014) Developing university governance indicators and their weighting system using a modified Delphi method. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 828 - 833.
13. Roshan, A., & Motevaseli, M. (2019). Conceptual model of governance based on John Rogers Commons' Intellectual System. The Journal of Planning and Budgeting, 24 (2), 143-168 [in Persian].
14. Roshan, A. (2017). Designing a good governance pattern for the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) with the approach of institutional economics, (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran, Iran [in Persian].
15. Roshan, A., & Motevaseli, M. (2018). Designing a stakeholder-oriented pattern, based on good governance for improving the quality of the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT). Jiera, 12(41), 49-71 [in Persian].
16. Universitas 21 (2015). U21 ranking of national higher education systems 2015. Melbourne: Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. Retrieved 8 October, 2015 from http://www.universitas21. com/article/projects/ details/152/u21-ranking-of-national-higher-education-systems.
17. World Economic Forum (2015). The Global Competitiveness Report, Retrieved from http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015