دوره و شماره: دوره 26، شماره 3 - شماره پیاپی 97، آذر 1399 
تخصیص منابع عملکردمحور در آموزش عالی: جعبه‌ای سیاه حاوی تناقض ارتقای کارایی و کاهش بهره‌وری

صفحه 1-18

ابوالقاسم نادری


طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی

صفحه 19-46

فهیمه جباری؛ محمد عزیزی؛ محمدجواد صالحی؛ بهرام نوازنی


تحلیل محتوای سرمایه انسانی: مدل عمومی و کاربرد آن برای دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی

صفحه 47-75

یعقوب انتظاری؛ یوسف محمدنژاد عالی زمینی


ارائه الگویی برای به کارگیری مدیریت سبز در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 77-95

سیدمحمد سیدعلوی؛ حسن قلاوندی؛ مجید عباسپور فرد طهرانی؛ محمدخانی کامران


بررسی جامعه شناختی تعیین گرهای عادی شدن سوء رفتارهای پژوهشی

صفحه 97-124

علی بوداقی؛ محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم


عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان ارجاع شده به کمیسیون موارد خاص دانشگاه بیرجند

صفحه 125-148

معصومه طالبی‌فر؛ احمد خامسان؛ محسن خورشیدزاده؛ لیلا طالب‌زاده شوشتری


یادگیری کندوکاومحور؛ الگویی برای ارتقای علوم انسانی در آموزش عالی ایران

صفحه 149-170

روح‌الله کریمی