طراحی مدل کارآفرینی دانشگاهی ‌بین‌المللی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی بین‌الملل، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش‌ حاضر با‌ هدف‌ طراحی‌ مدل‌ کارآفرینی‌ دانشگاهی‌ ‌بین‌المللی‌ انجام شد. جامعه مورد مطالعه خبرگان نظری و تجربی کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینی بین ­المللی بودند که تعداد 18 نفر از آنها ابتدا با روش هدفمند و سپس، با استفاده از روش گلوله برفی و نمونه ­گیری نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ ها از نرم ­افزار MAXQDA12 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پدیده‌ محوری‌ کارآفرینی‌ دانشگاهی‌ ‌بین‌المللی‌ دارای‌ چهار‌ بعد‌ توسعه‌ای،‌ ساختاری،‌ رفتاری‌‌‌ و‌‌‌ فرایندی‌‌‌ و تحت‌ تأثیر مسائل‌‌‌ اقتصادی،‌ مدیریتی‌‌‌ و‌‌‌ فرهنگی‌‌‌ است‌.‌ برای‌ موفقیت‌ کارآفرینی‌ دانشگاهی‌ ‌بین‌المللی‌ به‌‌‌ اتخاذ‌ راهبرد‌‌‌ مالی‌‌‌ و‌‌‌ قانونی،‌ راهبرد‌‌‌ عملیاتی،‌ راهبرد‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ و‌‌‌ راهبرد‌‌‌ سیاستگذاری‌‌‌ نیاز‌ است‌ که‌ به‌ پیامدهای‌ اقتصادی،‌‌ علمی‌‌‌ و‌‌‌ فرهنگی‌‌‌ در‌‌‌ سطح‌‌‌ کشور‌‌‌ منجر‌ می‌شود‌‌.‌‌‌ زمینه­ های‌‌‌ مالی‌‌‌ و‌‌‌ اقتصادی،‌ پشتیبانی‌‌‌ و‌‌‌ سیاستگذاری‌های‌‌‌ مناسب‌‌‌ در‌‌‌ محیط‌‌‌ متغیر‌‌‌ و‌‌‌ فضای‌‌‌ رقابتی‌‌‌ شدید‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ به‌‌‌ راهبردهای‌‌‌ کارآفرینی‌‌‌ دانشگاهی‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ کمک‌‌‌ می‌کند‌‌‌ تا‌‌‌ با‌‌‌ شرایط‌‌‌ مناسب‌‌‌ عملیاتی‌‌‌ شود.‌‌‌ در‌‌‌ این‌‌‌ زمینه‌‌‌ چالش‌ها‌‌‌ و‌‌‌ موانع‌ علمی،‌ انسانی،‌ مدیریتی،‌ قانونی،‌ ساختاری‌‌‌ و‌‌‌ مالی‌ مطرح‌‌‌ است‌ که‌‌‌ با‌‌‌ شناسایی‌‌‌ و‌‌‌ رفع‌‌‌ آنها‌‌‌ می‌توان‌‌‌ به‌‌‌ بهبود‌‌‌ ابعاد‌‌‌ کارآفرینی‌‌‌ دانشگاهی‌‌‌ بین‌المللی‌‌‌ و‌ راهبردهای‌ آن‌ کمک‌‌‌ کرد‌‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing an International Academic Entrepreneurship Model

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Jabbari 1
  • Mohammad Azizi 2
  • Mohammad Javad Salehi 3
  • Bahram Navazeni 4

1 PhD Student in International Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

2 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Higher Education Economics and Human Resources Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran

4 Associate Professor, Department of Political Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

The present study aims to design an international academic entrepreneurship model using grounded theory. The study population is a group of key Iranian informants, faculty members, and doctoral graduates with scientific expertise and work experience in the field of entrepreneurship, especially academic entrepreneurship and international entrepreneurship, and managers of knowledge-based academic companies with experience. International and scientific background, 18 of which were first selected by the targeted method and then by snowball method and theoretical sampling for study. MAXQDA12 software was used to analyze the data. According to the research results, the pivotal phenomenon of university entrepreneurship "internationally has four dimensions of development, structure, behavior, and process" which is influenced by economic, managerial, and cultural issues. For the success of international academic entrepreneurship, we need to adopt a financial and legal strategy, operational strategy, international strategy and policy strategy that leads to economic, scientific and cultural consequences in the country. Financial and economic platforms, support and appropriate policies in a changing environment and intense international competitive environment help international academic entrepreneurial strategies to be operationalized with the right conditions. In this regard, there are scientific, human, managerial, legal, structural, and financial challenges and obstacles that by identifying and eliminating them, it is possible to help improve the dimensions of international academic entrepreneurship and its strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • International Entrepreneurship
  • Academic Entrepreneurship
  • International academic entrepreneurship
1. Ahmadi, S.A.A., & Darvish, H. (2008). Fundamentals of entrepreneurship. First Edition, Payam-e-Nour University Publications (in Persian).
2. Al Haddad, S., O'Neal, T., Batarseh, I., & Martoncik, A. (2020). Enabling academic entrepreneurship: The I-Corps experience. Education+ Training.
3. Anderson, B.S. , Kreiser, P. M., Kuratko, D.F., Hornsby, J.S., & Eshima, Y. (2015). Reconceptualizing entrepreneurial orientation. Strategic Management Journal, 36(10), 1579-1596.
4. Avila, J.G. (2007). The process of internationalization of Latin American higher education. Journal of Studies in International Education, 11(3-4), 400-409.
5. Azizi, M., & Azizi, A. (2019). Third generation universities: Top universities successful experiences on entrepreneurship education by industry sources. Journal of Industry and University, 32(9), 1-15 (in Persian).
6. Baier-Fuentes, H., Merigó, J.M., Amorós, J.E., & Gaviria-Marín, M. (2019). International entrepreneurship: A bibliometric overview. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(2), 385-429.
7. Barcik, A., Dziwiński, P., & Jakubiec, M. (2017). The potential of academic entreneurship in universities of academic entrepreneurship in universities of viserrad group countries. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 27 (1), 18-35.
8. Batra, S., Sharma, S., Dixit, M.R., & Vohra, N. (2015). Strategic orientations and innovation in resource-constrained SMEs of an emerging economy. The Journal of Entrepreneurship, 24(1), 17-36.
9. Chang, Y.C., Ming, H., & Phil, Y. (2009). Factors influencing academic entrepreneurship: The case of Taiwan. Yuan-Ze University and National Chi Nan University, Taiwan.
10. Civera, A., Donina, D., Meoli, M., & Vismara, S. (2019). Fostering the creation of academic spinoffs: Does the international mobility of the academic leader matter?. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-27.
11. de Sandes-Guimaraes, L.V., Ribeiro, A.T.V.B., Axel-Berg, J.H., de Rosso Manços, G., & Plonski, G.A. (2020). The impact of international student mobility programs on Brazilian students’ perceptions of entrepreneurialism. Journal of Studies in International Education, 24(2), 249-268.
12. Etemad, H. (2016). Special thematic issue on: International tnteractions and activities of university-based technology entrepreneurship. J Int Entrep, 14:277-284.
13. Faridi, F., & Azizi, M. (2018). Explanation of the relationship between entrepreneurial attitude and university entrepreneurial achievements (Case study of technical faculties of University of Tehran). Journal of Higher Education, 9(4), 99-125 (in Persian).
14. Foray, D., David, P.A., & Hall, B. (2009). Smart specialisation –the concept. knowledge economist’s policy brief 9, June 2009.
15. Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I. (2012). Leading the entrepreneurial university: Meeting the entrepreneurial development needs of higher education institutions. In Universities in Change (pp. 9-45). Springer New York.
16. Gilmore, A., McAuley, A., Miles, M.P., & Pattinson, H. (2020). Four questions of entrepreneurial marketing education: Perspectives of university educators. Journal of Business Research, 113, 189-197.
17. Guo, F., Zou, B., Guo, J., Shi, Y., Bo, Q., & Shi, L. (2019). What determines academic entrepreneurship success? A social identity perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(3), 929-952.
18. Gurău, C., Dana, L.P., & Lasch, F. (2012). Academic entrepreneurship in UK biotechnology firms. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
19. Guth, W.D., & Ginsberg, A. (1990). Corporate entrepreneurship. Strategic Management Journal, Special Issue, 11, 5-15.
20. Hanny, N., Felix, T., Margaret, J., & Nelson, O. (2011). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation. Industrial Marketing Management,40(7), 336-345.
21. Hasani, Z., Abolghasemi, M., & Moshabbaki Esfehani, A. (2018). Providing a university entrepreneurship model for technical and vocational university. Special Issue of Research on Educational Systems, 12th Period, 1213-1234.
22. Hashai, N., & Buckley, P.J. (2014). Is competitive advantage a necessary condition for the emergence of the multinational enterprise?. Global Strategy Journal.
23. Hosseini, S.M., Farajollah Hoseini, S.J., & Soleimanpour, M.R. (2010). Identification and analysis of entrepreneurship obstacles to agricultural higher education from master’s students. Viewpointsin Tehran Province, 2-41 (3), 359-368 (in Persian).
24. Hosseini Largani, S.M., & Mir Arab Razi, R., & Rezaei, S. (2009). Entrepreneurship education in new millennium as an infrastructure for university graduate’s employment. Quarterly Journal of Research & Planning in Higher Education, 14 (4), 119-137 (in Persian).
25. Ibeh, K.I. (2003). Toward a contingency framework of export entrepreneurship: Conceptualization and empirical evidence. Small Business Economics, 20(1), 49-68.
26. Jahed, H.A., & Arasteh, H.R. (2013). External organizational factors influencing commercialization of research results. Quarterly Journal of Research & Planning in Higher Education, 19 (1), 45-68 (in Persian).
27. Jones, M.V., & Coviello, N.E. (2005). Internationalisation: Conceptualising an entrepreneurial process of behaviour in time. Journal of International Business Studies, Palgrave.
28. Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2008). A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship. Springer Science + Business Media, 4,295-313.
29. Kuratko, D.F., Covin, J.G., & Garrett, R.P. (2009). Corporate venturing: Insights from actual performance. Business Horizons, ELSEVIER SCIENCE BV, (5), 459-467.
30. Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. (1990). Judging the quality of case study reports. International Journal of Qualitative Studies in Education, 3(1), 53-59.
31. Lombard, M., Snyder Duch, J., & Bracken, C.C. (2002). Content analysis in mass communication: Assessment and reporting of intercoder reliability. Human Communication Research, 28(4), 587-604.
32. Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21, 135-72.
33. McDougall, Covin, P., Jones, M.V., & Serapio, M.G. (2014). High-potential concepts, phenomena, and theories for the advancement of international entrepreneurship research. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(1), 1-10.
34. Mousavi, S.H., Salehi Omran, E., Farastkhah, M., & Towfighi, J. (2018). Presentation of entrepreneurship university development model in Iran (in Persian).
35. Neldi, L., Achtenhagen, L., & Davidsson, P. (2015). International corporate entrepreneurship among SMEs: A test of Stevenson's Notion of entrepreneurial management. Journal of Small Business Management, 53(3), 780-800.
36. Nasr Esfehani, A., & Ghaffari, M. (2012)., Providing a process model for university entrepreneurship. National Conference of Entrepreneurship and Knowledge-based Business Management.
37. Navarro-Garcia, A., Schmidt, A.C., & Rey-Moreno, M. (2015). Antecedents and consequences of export entrepreneurship. Journal of Business Research, 8,1532-1538.
38. Oliver, S., & Reddy Kandadi, K. (2006). How to develop knowledge culture in organizations? A multiple case study of large distributed organizations. Journal of knowledge management, 10(4), 6-24.
39. Oviatt, B.M., & McDougall, P.P. (2005). Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 537-554.
40. Paul, J., & Rosado-Serrano, A. (2019). Gradual internationalization vs born-global/international new venture models. International Marketing Review.
41. Plummer, L.A., & Acs, Z.J. (2014). Localized competition in the knowledge spillover theory of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 29(1), 121-136.
42. Pourshariat, E., Mahjoub, H., & Mostafaei, M. (2016). Studying the situation of structural factors and university entrepreneurship in AJA (Army) Universities (Case study of Shahid Sattari Air Force University). Quarterly of Marine Sciences, 74(3), 3-31 (in Persian).
43. Rahimnia, F., & Hasani Rad, P.S. (2016). Study of the opportunity-based and the resource-based approaches to international entrepreneurship, opportunities and challenges. Rasht: Mirza Kouchak Khan Thechnical and Vocational University, Some’eh Sara (in Persian).
44. Rezvani, M., & Fataei, P. (2016). Identifying the financial marketing strategies of growth-stage companies: Case of food industry companies in Tehran province, 277-296 (in Persian).
45. Rodrik, D., & Subramanian, A. (2009). Why did financial globalization disappoint? IMF Staff Papers, 56(1), 112-138.
46. Sanyal, B.C. (2000). Innovations in university management. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education.
47. Sharifzadeh, F., Razavi, S.M., Zahedi, Sh., & Najjari, R. (2009). Design and explanation of a model for factors influencing university entreprenuership (Case study of Payam-e-Noor University). Entrepreneurship Development, 2(6) (in Persian).
48. Siegel, D.S., & Wright, M. (2015). Academic entrepreneurship: Time for a rethink? Br. J. Manag. 26 (4), 582-595.
49. Stevenson, H.H. (1983). A perspective on entrepreneurship (Vol. 13). Harvard Business School Cambridge, MA.
50. Strass, A., & Corbin, J. (1988). Basics of qualitative research: Grounded theory procedure and techniques new bury park.
51. Tabares, A., Chandra, Y., Alvarez, C., & Escobar-Sierra, M. (2020). Opportunity-related behaviors in international entrepreneurship research: A multilevel analysis of antecedents, processes, and outcomes. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-48.
52. Taghipoor Zahir, A., & Hasanmorad, N. (2006). Developing entrepreneurial university model. Journal of Future Studies Management, 2(69), 31-40.
53. Towers, N., Santoso, A.S., Sulkowski, N., & Jameson, J. (2020). Entrepreneurial capacity-building in HEIs for embedding entrepreneurship and enterprise creation–a tripartite approach. International Journal of Retail & Distribution Management.
54. Yadollahi Farsi, J., & Zali, M. (2011). Identification of structural factors effecting on academic entrepreneurship development. Journal of Technology and Science Policy,4(2),17-32 (in Persian).
55. Yang, P.Y., Chang, Y.C., & Chen, M.H. (2006). Factors nurturing academic entrepreneurship in Taiwan. Journal of Enterprising Culture, 14(04), 267-290.
56. Yusof, M., & Jain, K.K. (2010). Categories of university-level entrepreneurship: A literature survey. International Entrepreneurship and Management Journal, 6(1), 81-96.
57. Zahra, S.A. (2005). A theory of international new ventures: A decade of research. Journal of International Business Studies, 20-28.
58. Zahra, S.A. (1993). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: A critique and extension. Entrepreneurship: Theory & Practice, 17 (4), 5-21.