نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

اقتصاددانان در الگوهای خود سرمایه انسانی را به ­صورت جعبه سیاه، بدون توجه به محتوای آن، استفاده می­ کنند که این کار برای سیاستگذاری توسعه یادگیری عالی و اشتغال دانش ­آموختگان آموزش عالی اهمیت و اثربخشی لازم را ندارد. هدف این مطالعه بازگشایی این جعبه سیاه و تحلیل نظری و تجربی محتوای آن بود. بنابراین، ابتدا مفهوم سرمایه انسانی بازتعریف، آن­ گاه محتوای آن شناسایی و روابط مؤلفه ­های آن به ­صورت نظری تحلیل و سپس، چارچوب مفهومی حاصل از این فرایند برای تحلیل آماری محتوای سرمایه انسانی دانش ­آموختگان رشته ادبیات فارسی استفاده شد. داده‌ها با پرسشنامه محقق ­ساخته از یک نمونه 100 نفری از دانش ­آموختگان رشته یادشده جمع ­آوری شد. داده­ ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری جزئی تحلیل شدند. یافته‌های تحلیل‌های نظری حاکی از آن است که سرمایه انسانی فردی یک اکوسیستم مرکب از سلامت پزشکی، مهارت در فرایندهای ذهنی، حداقلی از ظرفیت‌های روانشناختی و قابلیت‌های فکری است که در تعامل پویا با یکدیگر رفتار و عملکرد حرفه‌ای و ماهرانه‌ای را به ارمغان می­ آورند. منظور از توسعه سرمایه انسانی افراد، فعال­سازی و توسعه اکوسیستم سرمایه انسانی در وجود آنهاست. تحلیل آماری محتوای سرمایه انسانی دانش ­آموختگان رشته ادبیات فارسی نشان داد که سرمایه انسانی این افراد با چارچوب مفهومی تناسب ساختاری ندارد و بهبود مهارت­ های یادگیری و افزایش موجودی دانش تخصصی، مهارت­ های عملیاتی دانش ­آموختگان این رشته را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ سایر فرایندها و قابلیت­ های شناختی و فراشناختی کمک شایسته‌ای به یکدیگر و بهبود قابلیت­ های عملیاتی دانش ­آموختگان نمی­ کنند. برای توسعه سرمایه انسانی در دانشجویان، صرف عرضه اطلاعات و دانش به آنها کافی نیست و دانشگاه‌ها باید اکوسیستم سرمایه انسانی را در وجود آنها فعال سازند و آن را توسعه دهند که تحلیل‌های آماری نشان می ­دهد که گروه‌ها و دانشکده‌های ادبیات فارسی در ایران نتوانسته ­اند اکوسیستم سرمایه انسانی را در دانش ­آموختگان خود فعال کنند و سرمایه انسانی آنها را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human Capital Content Analysis: General Pattern and Application for Graduates of Persian Literature

نویسندگان [English]

  • Yaghoyb Entezari 1
  • Yousef Mohammadnezhad Alizamini 2

1 Associate Professor, Department of Economics of Higher Education and Manpower, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Economists use human capital as a black box in their models, regardless of the content. It does not have the necessary importance and effectiveness for policy development of higher learning and employment of higher education graduates. Therefore, this study aimed to reopen this black box and analyze its content theoretically and experimentally. To achieve this goal, first the concept of human capital is redefined, its content is identified and the relationships of its components are theoretically analyzed; then, the conceptual framework obtained from this process has been used for statistical analysis of the content of human capital of graduates of Persian literature. A researcher-made questionnaire collected the required data from a sample of 100 graduates in the field. Partial structural equation modeling was used to analyze the data. The findings of theoretical analysis indicate that individual human capital is a dynamic ecosystem; Health, skills in mental processes (feeling, perception, learning, thinking, evaluation, judgment, inclination and memory), psychological capacities (motivation, emotion and excitement) and intellectual abilities (information, knowledge, insight, attitude, wisdom, value and insight) are its most important components. The structure and function of this ecosystem bring professional and skillful behavior and performance to the individual. The development of human capital means the activation and development of the human capital ecosystem in them. Statistical analysis of the content of human capital of graduates of Persian literature indicates that the human capital of these people is not structurally compatible with the conceptual framework. Improving learning skills and increasing the availability of specialized knowledge affects the operational skills of graduates of the field; other processes and cognitive and metacognitive capabilities do not adequately help each other and improve graduates' operational capabilities. To develop human capital in students, simply providing information and knowledge to them is not enough. Universities must activate and develop the human capital ecosystem in them. Unfortunately, statistical analysis shows that literature departments and faculties Persian in Iran have not been able to activate the human capital ecosystem in their graduates and develop their human capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human capital
  • competence
  • Metacognitive Skills
  • Knowledge
  • Insight
  • Attitude
  • Orientation
1. American Psychological Association (2015). AP dictionary of psychology, second edition. Published by American Psychological Association.
2. Arrow, K. (1973). Higher education as a filter. Journal of Public Economics, 2(3), 193-216.
3. Barro, R.J., & Lee, J.W. (2010). A new data set of educational attainment in the world 1950–2010. National Bureau of Economic Research Working Paper 15902. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w15902
4. Beck, A.T. (1971). Cognition, affect, and psychopathology. Archives of General psychiatry, 24(6), 495-500.
5. Beck, A.T. (1976). Cognitive therapy and the emotional disorders. International Universities Press. New York.
6. Becker, G. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: University of Chicago Press.
7. Benhabib, J., & Spiegel, M. (2005). Human capital and technology diffusion. Handbook of Economic Growth, 1, 935-966.
8. Ben-Porath, Y. (1967). The production of human capital and the life cycle of earnings. Journal of Political Economy, 75/4 (1), 352-65.
9. Bower, G.H. (1981). Mood and memory. American Psychologist. 36,129-148.
10. Boyatzis, R.E. (2009). Competencies as a behavioral approach to emotional intelligence. Journal of Management Development, 28(9), 749-770.
11. Cohen, D., & Soto, M. (2007). Growth and human capital: Good data, good results. Journal of Economic Growth, 12, 51-76.
12. Denison, E.F. (1962). Education, economic growth, and gaps in information. Journal of Political Economy, 70(5), Part 2: Investment in Human Beings (Oct. 1962), 124-128.
13. Dweck, C.S., Mangels, J. A., & Good, C. (2004). Motivational effects on attention, cognition, and performance. In Dai, D.Y. and Sternberg, R.J. (Edited). Motivation, emotion, and cognition: Integrative perspectives on intellectual development and functioning. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
14. Elliot, A.J., Dweck, C.S., & Yeager, D.S. (2017). Handbook of competence and motivation: Theory and application. Second Edition. The Guilford Press.
15. Entezari, Y. (2016). Higher education and employability of graduates. Journal of Iranian Higher Education, 8(3), 1-25(in Persian).
16. Entezari, Y. et al. (2019). Axes of knowledge-based development. Institute for Higher Education Research and Planning. Publications Section (in Persian).
17. Entezari, Y. (1995). Optimal investment in human capital under uncertainty: Optimization of the length of higher educational Studies. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 3(1), 111-143(in Persian).
18. Fischer, K.W. (1980). A theory of cognitive development: The control and construction of hierarchies of skills. Psychological Review, 87(6),477-531.
19. Gluck, M.A., et al. (2008). Learning and memory: From brain to behavior. Worth Publishers.
20. Griliches, Z. (1977). Estimating the returns to schooling: Some econometric problems. Econometrica, 45 (1), 1-22.
21. Guay, F., Chanal, J., Ratelle, C.F., Marsh, H.W., Larose, S., & Boivin, M. (2010). Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children. British Journal of Educational Psychology, 80(4), 711-735.
22. Hall, R., & Jones, C. (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? The Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83-116.
23. Lazarus, R.S. (1982). Thoughts on the relations between emotion and cognition. American Psychologist, 37, 1019-1029.
24. Lazarus, R.S. (1966). Psychological Stress and the coping process. New York: McGraw-Hill.
25. Linnenbrink, E.L., & Pintrich, P.R. (2004). Role of affect in cognitive processing in academic contexts. In Dai, D.Y. and Sternberg, R. J. (Edited). Motivation, emotion, and cognition: Integrative perspectives on intellectual development and functioning. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
26. Lucas, R.E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3-42.
27. Mankiw, G., Romer, P., & Weil, D.N. (1992). A contribution to empirics of economic growth. The Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437.
28. Marshall, A. (1920). Principles of economics. Macmillan, London, 1890, 8th Edition.
29. Mincer, J. (1974). Schooling, experience, and earnings. National Bureau for Economic Research. New York: Columbia University Press.
30. Monica, H. (2010). Developing a core competency model of innovative culinary development. International Journal of Hospitality Management, 29 (4), 582-590.
31. Nelson, R., & Phelps, E. (1966). Investment in humans, technological diffusion, and economic growth. American Economic Review, 56 (1-2), 69-75.
32. Noddings, N. (1974). Competence theories and the science of education. Education Theory, 24(4), 356-364.
33. Piaget, J. (1969). The mechanisms of perception. Basic Books, New York, pp. 173-176, 219-222.
34. Rachman, S. (1981). The primacy of affect: Some theoretical implications. Behavior Research and Therapy, 19,270-290.
35. Rathus, S.A. (2011). Psychology: Concepts and connections. Tenth Edition. Wadsworth Cengage Learning.
36. Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98 (5), S71-S102.
37. Schachter, S. (1964). The interaction of cognitive and physiological determinants of emotional state. In L. Berkowitz (Ed.). Advance in experimental social psychology (Vol.1). New York: Academic Press.
38. Schultz, T.W. (1959). Investment in man: An economist’s view. Social Service Review,33(2), 109-117
39. Schultz, T.W. (1962). Education and economic goals. Agricultural Policy Institute, North Carolina State College, Publication Series 7, June 1962, pp. 5-12.
40. Schultz, T.W. (1961). Investment in human capital. American Economic Review, 51(1), 1-17.
41. Spence, A.M. (1973). Job market signaling. Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355-374.
42. Sternberg, R.J. (2017). Intelligence and competence in theory and practice. In the Elliot, A.J., Dweck, C.S. & Yeager, D.S. (2017). Handbook of competence and motivation: Theory and application. Second Edition. The Guilford Press.
43. Sternberg, R. J. (2013). Personal wisdom in the balance. In Ferrari, M. & Weststrate, N. (Eds.).The scientific study of personal wisdom: From contemplative traditions to neuroscience (pp. 53-74). New York: Springer.
44. Stiglitz, J. (1972). Education as a screening device and the distribution of income, mimeo. Yale Univ. 1972.
45. Stiglitz, J. (1975). The theory of ‘screening’, education and the distribution of income”. American Economic Review 64 (3), 283–300.
46. Tang, J., & Tang, Z. (2007). The relationship of achievement motivation and risk-taking propensity to new venture performance: A test of the moderating effect of entrepreneurial munificence. Int. J. Entrepreneurship and Small Business. (4)4, 450-472.
47. Walsh, J.R. (1935). Capital concept applied to men. The Quarterly Journal of Economics, (49)2, 255-285.
48. Weisbrod, B.A. (1962). Education and investment in human capital. Journal of Political Economy, 70(5), Part 2: Investment in Human Beings (Oct. 1962), 106-123.
49. Zajonc, R.E. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35,151-175.