ارائه الگویی برای به کارگیری مدیریت سبز در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

4 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر بشر خطر کم ­توجهی به محیط زیست را به­ خوبی درک کرده و امروزه، دغدغه‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار از مهم­ ترین مباحث جامعه جهانی است. دانشگاه‌ها به ­منظور کاهش میزان مصرف منابع، مواد، انرژی و هزینه‌های سازمانی، کمک به کاهش آلودگی‌های زیست ­محیطی، تربیت نیروی انسانی سبزاندیش و فرهنگ‌سازی در این زمینه، نیازمند به­ کارگیری مدیریت سبز هستند. از این رو، این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای به­ کارگیری مدیریت سبز در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران اجرا شد. پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته و از بُعد هدف، کاربردی بود که با روش پیمایشی در میان نمونه آماری 395 نفر از اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان ستادی 10 دانشگاه‌ دولتی شهر تهران اجرا شد. همچنین با استفاده از روش دلفی و اجماع 19 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت آموزش عالی، محیط زیست و مدیریت زیست ­محیطی این ابعاد و مؤلفه‌ها تعدیل و تثبیت شد. داده‌های مورد نیاز با پرسشنامه محقق ­ساخته جمع‌آوری و برای تجزیه و تحلیل آنها از روش‌های آمار استنباطی نظیر آزمون t و مدلیابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده شد. یافته ­ها نشان داد که مباحث فناوری، سیاستگذاری، حکمرانی، رهبری و راهبرد، منابع مادی و تجهیزات و منابع مالی در روند استقرار مدیریت سبز اهمیت بیشتری نسبت به منابع انسانی، نظارت و ارزیابی، ارتباط با محیط، منابع اطلاعاتی و آموزش و پژوهش سبز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Applying Green Management in State Universities of Tehran

نویسندگان [English]

  • S. Mohammad S. Alavi 1
  • Hasan Ghalavandi 2
  • Madjid Abbaspour 3
  • Kamran Mohamadkhni 4

1

2

3 Professor, Department of School Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

4 Associate Professor, Department of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent decades, human beings have been well aware of the dangers of neglecting the environment. Today, environmental and sustainable development concerns stand among the most important issues in the international community. Universities need green management to reduce the consumption of resources, materials, energy, and organizational costs, help reduce environmental pollution, nurture green thinking, and culture. Therefore, this study aimed to provide a model for applying green management in state universities in Tehran. The present study was applied, which was carried out through a survey method among 395 faculty members, managers, and staff of 10 state universities in Tehran. The method was mixed in terms of approach. Employing Delphi and the consensus of 19 experts in the field of higher education, environment, and living environmental management, the dimensions and components were then approved.  A researcher-made questionnaire collected the required data. Inferential statistics such as t-test and structural equation modeling using the PLS method were used for data analysis. Technology, policymaking, governance, leadership and strategy, material resources, and financial resources are more important in deploying green management than human resources, monitoring, evaluation, environmental communication, information resources, education, and research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Management
  • Tehran State Universities
  • Sustainable development
1. Akomolafe, O. (2011). Impact of personal factors on environmental education in tertiary institutions in Ekiti State, Nigeria. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education, 1(1), 559-564.
2. Arasteh, H., & Amiri, E. (2012). The role of universities in sustainable development education. Journal of Nasha Alam, 2(2) (in Persian).
3. Clark, W.C., & Dickson, N.M. (2011). Sustainability science: The emerging research paradigm. the National Academy of Science of the United States of America, 100 (14), pp. 8059-8061.
4. Ghorchiyn, N. (2004). University as a model for sustainable development; New paradigm. Higher Education and Sustainable Development (p. 230). Tehran: Institute of Higher Education Research and Planning (in Persian).
5. Hur, T., Ik, K., & Yamamoto, R. (2004). Measurement of green productivity and its improvement. Journal of Cleaner Production, 12(7), 673-683.
6. Kah Hoe, Y. (2011). Achieving sustainable campus in Malaysia University (Master's thesis). University Technology Malaysia.
7. Kicherer, A. (2002). The BASFE efficiency Method Sustainable Decision Tool. Proceedings of the 5th International Conference on Eco balance. Tsukuba, Japan.
8. Lee, S. (2007). Innovation of higher education for sustainable development. 11th UNESCO-APEID International Conference Reinventing Higher Education: Towards Participatory and Sustainable Development. Retrieved from http://www.unescobkk.org/education/ apeid/apeid-international-conference/11apeidconf/speakers-and-speeches/samuel-lee/innovation-in-higher-education-for-sustainable-development.
9. Ling Woo, Y., Mokhtar, M., Komoo, I., & Azman, N. (2012). Education for sustainable development: A review of characteristics of sustainability curriculum. OIDA International Journal of Sustainable Development, 3(8), 33-44. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2031102.
10. Malekinia, E. (2014). Designing a model for evaluation of sustainable university: Case study University of Tehran (Doctoral dissertation). Tehran: University of Tehran (in Persian).
11. McIntosh, M., Cacciola, K., Clermont, S., & Keniry, J. (2010). State of the campus environment: A national report card on environmental performance and sustainability in higher education. The National Wildlife Federation, State of the Campus Environment. Princeton Survey Research Associates. Retrieved from https://www.nwf.org/EcoLeaders/ Campus-Ecology-Resource-Center/Reports/State-of-the-Campus-Environment.
12. Mohsenin, S., & Sfidani, M. (2014). Structural equations based on partial least squares using smart-PLS software (educational and practical). Tehran: Mehrban Nashr.
13. Sadeghi, M. (2013). Developing a model for sustainable university in Islamic Azad University (Doctoral dissertation). Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch (in Persian).
14. Savely, S.M., Carson, A.I., & Delc, G.L. (2007). An environmental management system implementation model for U.S. colleges and universities. Journal of Cleaner Production (15).
15. Shakrchizadeh, M. (2017, December). The amount of energy consumption in Iran is three times that of similar countries (in Persian).
16. Stewart, M. (2010). Transforming higher education: A practical plan for integrating sustainability education into the student experience. Journal of Sustainability Education, 1(5), 1-13.
17. Vinzi, E.V., Chin, W.W., Henseler, J., & Wang, H. (2010). Handbook of partial least squares. Berlin: Springer.
18. Waas, T., Hugé, J., Ceulemans, K., Lambrechts, W., Vandenabeele, J., Lozano, R., & Wright, T. (2012). Sustainable higher education. understanding and moving forward. Brussels: Flemish Government – Environment, Nature and Energy Department. Retrieved from https://limo.libis.be/:https://limo.libis.be/primo-xplore/fulldisplay?docid =LIRIAS1679848&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1