دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 98، دی 1399 
واکاوی تدوین برنامه درسی در آموزش عالی ایران

صفحه 1-28

سیده مریم حسینی لرگانی


عوامل مؤثر بر اجرای علم شهروندان در دانشگاه های ایران

صفحه 29-55

میثم شیرخدایی؛ مرسده پهلوانیان


جامعه‌پذیری دانشگاهی: بررسی تطبیقی بین دانشگاهی

صفحه 57-83

امید محمدزاده؛ سیدهادی مرجائی؛ ابوعلی ودادهیر؛ محمدرضا کلاهی


تدوین الگوی پیوند دانشگاه و جامعه مبتنی بر رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی در آموزش عالی کشاورزی

صفحه 85-111

فاطمه رجبیان غریب؛ سعید محمدزاده؛ محمدشریف شریف زاده


طراحی الگوی پاسخگویی اثربخش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از رویکرد کیفی نظریه داده بنیاد

صفحه 113-142

داود ملکی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی؛ حسن رضا زین آبادی


تأثیر شرایط کاری بر موفقیت شغلی با نقش میانجی اعتیاد به کار میان اعضای هیئت ‌علمی

صفحه 143-170

حمیده لطفی؛ نفیسه تقی زاده کرمان


تأثیر کیفیت درک شده وبسایت دانشگاهی بر رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 171-195

عادله یراحیان؛ فریبا نظری