دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 81، آذر 1395 
الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران

صفحه 1-17

داود قرونه؛ سیدمحمد میرکمالی؛ عباس بازرگان؛ سید کمال خرازی


عوامل مؤثر بر ایجاد فلات شغلی در اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای دولتی ایران

صفحه 19-35

علی مدد نوروزی؛ علیرضا زارع؛ رضوان شیرالی


نقش تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب در بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب در حال توسعه

صفحه 37-62

حسن حیدری؛ پروانه فرخ نهاد؛ یوسف محمدزاده


تبیین دوره دکتری پژوهش محور در چشم انداز سناریوهای بین‌المللی سازی علم و فناوری

صفحه 63-88

مریم برادران حقیر؛ ابراهیم صالحی عمران


تأثیر استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان واسط آموزش علم در بین المللی شدن دانشگاهها: مطالعه تطبیقی در اروپا

صفحه 89-111

نسرین اصغرزاده؛ اباصلت خراسانی


رابطه اهمال‌کاری تحصیلی با باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان و تحمل ابهام در دانشجویان

صفحه 113-130

لیلا زارعی؛ مهدیه سادات خشوعی


بررسی وظایف، شایستگی و کارآمدی برنامه آموزشی: مطالعه موردی کارشناسی فناوری اطلاعات

صفحه 131-157

فرهاد ابراهیم آبادی؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ جعفر توفیقی