تأثیر استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان واسط آموزش علم در بین المللی شدن دانشگاهها: مطالعه تطبیقی در اروپا

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، تدانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مسائل و چالشهای امروزه نظام آموزش­عالی کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه، بین‌المللی شدن است. در سالهای اخیر به­دنبال بین‌المللی‌شدن آموزش عالی، زبان واسط آموزش علم
به­عنوان یکی از ابزارهای بین‌المللی شدن از دغدغه‌های سیاستگذاری آموزش عالی جهان از سوی سیاستگذاران و سیاستگزاران مورد توجه واقع شده است. رشد تقریبی ده برابری استفاده از زبان واسط انگلیسی در حدود یک دهه و نیز شتاب این رشد در سالهای اخیر فرض اهمیت این ابزار در بین­المللی شدن کشورهای پیشرو و تأثیر بسزای آن در موفقیت آموزش عالی اروپا را قوت می­بخشد. هدف از این جستار بررسی تأثیر استفاده از زبان انگلیسی به عنوان زبان واسط آموزش بر بین­المللی شدن دانشگاه­ها بود که به صورت مطالعه تطبیقی انجام شد. بر اساس کشورهای پیشرو جهان، کشورهای قاره اروپا برای بررسی برگزیده شدند. انتخاب کشورهای این قاره بر اساس تیپولوژی سازمان ملل بود و انتخاب نمونه­ها با روش نمونه­گیری هدفمند طبقه­ای تا اشباع نظری صورت گرفت. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بود و با الهام از روش تطبیقی جرج بردی در چهار مرحله توصیف، ارزیابی و برآورد، همجواری و مقایسه اطلاعات و تحلیل صورت گرفت. از این رو، با بررسی اسنادی و تحلیل محتوای تجربه­های بین­المللی مورد مقایسه، چارچوبها و ملاکهایی برای تعیین شباهتها، تفاوتها و نتایج به­دست آمده از آن بر اساس اهداف پژوهش استخراج شد. نتایج کشف و ارائه شده، راهکارهایی مناسب و همچنین محکی برای کشورمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of English language as a medium of instruction in internationalization of higher education: a comparative study in Europe

نویسنده [English]

  • Nasrin Asgharzadeh 1

1 Ph.D. Candidate in Development Planning for Higher Education, Education Department, Shahid Beheshti University

2 Education Department, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

In developing countries, one of the challenges of higher education is internationalization followed by using English-medium instruction as one of its factors. Nowadays, applying English-medium instruction has increased about 10 times in a decade, and is one of the concerns of policy makers for higher education policy making. Assuming the importance of this tool in the internationalization of higher education in leading countries and  it's per found impact on the success of Europe's higher education is strengthen. Using a comparative study, the purpose of current paper was to find the role of English language in internationalization of higher education and to know which different language learning approaches European countries use in their higher education system. Therefore, European countries were chosen as a sample population based on the developed countries. The stratified purposeful sampling and theatrical saturation was used. Qualitative content analysis of texts and top-level documents were applied utilizing Bereday comparative method. After triangulation of findings, criteria and factors were chosen and a framework was developed. The findings were evaluated in an expert panel to be verified and refined using the feedback provided by experts in the field. The panel of subject-matter experts was used to examine the proposed framework. During the evaluation process, useful recommendations were received and the framework was improved. The findings provided appropriate strategies as well as a testing ground for our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English-medium instruction
  • Internationalization
  • Higher Education
1. Bereday, G. Z. F. (1964). Comparative method in education. New York: Holt, Rinehart & Winston.
2. Brenn-White, M., & Faethe, E. (2013). English-Taught Master's Programs in Europe: A 2013 Update. New York: Institute of International Education.
3. Dearden, J. (2014). English as a medium of instruction-a growing global phenomenon: phase 1. Retrieved from www.britishcouncil.org/education/ihe:
4. Doiz, A., Lasagabaster, D., & Sierra, J. (2013). Enlgish-medium instruction at universities: Global challenges. Multilingual Matters.
5. Dunkerley, D., & Wong, W. S. (2001). Global perspectives on quality in higher education. Aldershot, Hants, England, Burlington, VT: Ashgate.
6. The European Commission. (2006). Europeans and their languages. Special eurobarometer 243. Retrieved from http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_en.pdf
7. The European Commission. (2012). European and their languages. Special eurobarometer 386. Retrieved from http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
8. Frumina, E., & West, R. (2012). Internationalisation of Russian higher education: The English language dimension. Moscow: British Council.
9. Gaebel, M., Kupriyanova, V., Morais, R., & Colucci, E. (2014). E-learning in European higher education institutions. Brussels: European University Association.
10. Giannini, S. (Ed.) (2014). Message from Stefania Giannini, the Italian Minister of Education Universit and Research. British Council.
11. Guerini, F. (2011). Language policy and ideology in Italy. International Journal of the Sociology of Language, 210. doi:10.1515/IJSL.2011.033.
12. Hartman, E. (2011). Internationalisation of higher education: Towards a new research agenda in critical higher education studies. Londan: Routledge.
13. Hellekjaer, G. O., & Westergaard, M. (2003). An exploratory survey of content learning through English at Nordic universities. Charles van Leeuwen & Robert Wilkinson, 65-80.
14. ICEF Monitor (2013). Study finds more European universities offering graduate programmes in English. Retrieved from http://monitor.icef.com/2013/10/study-finds-more-european-universities-offering-graduate-programmes-in-english/.
15. Kirkpatrick, A. (2011). Internationalization or englishization: Meduim of instruction in today's universities.
16. Language Education Policy Profile (2005). Slovenia.
17. Language Legislation in Europe (2009a). EFNIL. Retrieved from http://www.efnil.org/documents/project-documents/language-legislation-version/netherlands/netherlands.
18. Language Legislation in Europe. (2009c). Poland. Retrieved from http://www.efnil.org/documents/project-documents/language-legislation-version/poland/poland.
19. Maiworm, F., & Wächter, B. (2002). English-language-taught degree programmes in European higher education: Trends and success factors. ACA papers on international cooperation in education. Bonn: Lemmens.
20. Mazzoleni, E. (2013). Internationalisation of higher education in Italy: UCSC: An Intalian University Internationalises. An introduction to higher education internationalisation. (Wit, H. de, Ed.). Milano: V & P.
21. Ministry of Education: Hungary (2002-2003). Country report: Hungary. Language Education Policy Profile.
22. Mohammadpour, A. (2010). Methodology: Logic and plan in qualitative research. Tehran: Jameehshenasan (in Persian).
23. OECD Education at a Glance (2013). Education at a glance 2013. Paris: OECD Publishing.
24. Patton, M.Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (Fourth edition). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
25. Rüland, D. (2012). National priorities: Recent trends & future developments. Germany.
26. The European Commission (2013). European higher education in the world. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and Committee of the regions, Com (2013), 499 Final.
27. UK, U. (2014). International students in higher education: The UK and its competition. The funding environment for universities 2014.
28. Wächter, B., & Maiworm, F. (2008). English taught programmes in European higher education: The picture in 2007. ACA papers on international cooperation in education. Bonn: Lemmens.
29. Wächter, B., & Maiworm, F. (2014). English-taught programmes in European higher education: The state of play in 2014. ACA papers on international cooperation in education. Bonn: Lemmens.
30. West, C. (2014). English-taught courses are rapidly multiplying across Europe. International Educator, Language Supplement.
31. Wit, H., Hunter, F., Howard, L., & Egron-Polak, E. (2015). Internationalisation of higher education: Policy department B: Structural and cohesion policies. Brussels: European Parlimente.