بررسی وظایف، شایستگی و کارآمدی برنامه آموزشی: مطالعه موردی کارشناسی فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، تدانشگاه شهید بهشتی

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وظایف شغلی کارشناسان فناوری اطلاعات، تعیین مؤلفه­های شایستگی آنها برای انجام دادن وظایف شغلی، تعیین وظایف برنامه­های آموزشی کارشناسی فناوری اطلاعات در قبال پرورش مؤلفه­های شایستگی و همچنین ارزیابی کارایی برنامه­های کارشناسی فناوری اطلاعات در کشور ایران بود. روش­ تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی و ابزارهای تحقیق شامل بررسی اسنادی و مصاحبه ­نیمه­ساختارمند بود. یافته­ها نشان داد که وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در کل در 32 رشته شغلی جای می­گیرد. همچنین مؤلفه­های شایستگی کارشناس فناوری اطلاعات در کشور ایران شامل 17 مورد است که برخی از آنها شامل دانش تخصصی، دانش حل مسئله، تحلیل مسئله، طراحی راه­حلها، استفاده از ابزارهای مدرن، انجام دادن کار فردی- تیمی، برقراری ارتباط، حرفه­ای­گری، اخلاقیات، یادگیری
مادام­العمر، آگاهی درباره فرهنگ، مسئولیت­پذیری و قضاوت است. همچنین یافته­ها نشان داد که شایستگی از طریق دو مرحله برنامه آموزشی اعتبارسنجی شده و توسعه تکوینی پرورش می­یابد و از طریق آزمون شایستگی سنجیده می­شود و از طریق توسعه مداوم حرفه­ای حفظ و تدوام می­یابد. این فرایند به چرخه شایستگی مهندسی شهرت دارد که نبود یا ناکارآمدی هر یک از مراحل بر مراحل دیگر چرخه تأثیر نامطلوب دارد. درخصوص استانداردسازی و ارتقای کیفیت برنامه­های آموزشی
فنی- مهندسی، نهادهای مرجع بین­المللی همچون IEA، ENAEE و پروژه CDIO به محک­زنی و تعیین معیارها و استانداردهای آموزشی بین­المللی اقدام کرده­اند که تمام برنامه­های آموزشی کارشناسی فناوری اطلاعات در ایران نیز باید مطابق با آنها تدوین و اجرا شوند. یافته­ها نشان داد برنامه­­های کارشناسی IT در ایران مطابق با استانداردها و معیارهای آموزشی بین­المللی تدوین و اجرا نمی­شوند و لازم است اصلاح شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating tasks, competency and educational program effectiveness: case study of IT undergraduate

نویسندگان [English]

  • Farhad Ebrahimabadi 1
  • Mahbobeh Arefi 2
  • Korosh Fathi Vajargah 3
  • Jafar Towfighi 4

1 Doctoral Student of Curriculum, Shahid Beheshti University

2 Education and Psychology Department, Shahid Beheshti University

3 Education and Psychology Department, Shahid Beheshti University

4 Chemical Engineering Department, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the tasks of Information Technology specialists; determining their competency for performing tasks and tasks of IT educational programme in order to foster competency, and also evaluating IT undergraduate programme efficiency in Iran. A qualitative case study research methodology was chosen for this study.  Research tools included documentary studies and semi-structured interviews. The results showed that IT specialists’ tasks take place in thirty two occupations. Other findings revealed that IT specialists competency in Iran included eighteen elements, some of which are: academic education, knowledge for problem solving, problem analysis, design and development of solutions, modern tool usage, individual and teamwork skills, communication, professionalism, ethics, lifelong learning, cultural awareness, accountability, judging and work autonomy. Results also showed competency should be fostered through two stages, namely an “accredited educational program” and “formative development”, and measured through a “competency test” and be maintained and continued through “continuing professional development”. This process is known as the “engineering competency lifecycle”.  A lack or inefficiency of a stage will have undesirable effects on other stages. International reference bodies such as «IEA», «ENAEE» and the «CDIO» project are benchmarking and determining IT international educational standards and criteria for standardization and quality improvement of engineering programs. All IT undergraduate programs in Iran should be developed in accordance with international criteria. Findings showed that IT undergraduate programs in Iran do not meet international criteria and should be modified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation
  • Programme
  • competency
  • IT
  • Tasks
1. ABET (2015). Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). Retrieved from www.abet.org.
2. ABET (2015). Criteria for accreditation engineering programs, 2015-2016. Retrieved from www.abet.org.
3. ACM, C.M. (1992). ACM code of ethics and professional conduct. [Cited 2016].
4. Aronson, J. (1994). A pragmatic view of thematic analysis. The Qualitative Report, 2(1).
5. Augusti, G. (2009). EUR-ACE: The European Accreditation system of engineering education and its global context. In Engineering Education Quality Assurance (pp. 41-49). Springer US.
6. Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code integrated approach. Working Futures Research.
7. Braun, V., & Clark, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
8. Castillo, J., Caruana, C. J., & Wainwright, D. (2011). The changing concept of competence and categorisation of learning outcomes in Europe: Implications for the design of higher education radiography curricula at the European level. Radiography, 17(3), 230-234.
9. CDIO (2000). Retrieved from www.cdio.org. [Cited 2016].
10. Eaton, J. S. (2006). An overview of US accreditation. Council for Higher Education Accreditation.
11. ENQA (2009). Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area. 3rd Edition. Retrieved from www.enqa.eu [Publications; ESG] (accessed 2010/05/27).
12. European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) (2015). Retrieved from www.enaee.eu.
13. Faiz, M., & Bahadori Nejad, M. (2010). Identifying appropriate professional competency of engineering graduates in Iran: Case study gradutes of Sharif University. (Doctoral dissertation) (in Persian).
14. Firmin, M. W. (2008). Tem. In the SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods, Services, 5(2), 25-42.
15. Frost, N. (2011). Qualitative research methods in psychology: From core to combined approaches. McGraw-Hill international.
16. Gonczi, A., & Hager, P. (2010). The competency model. International Encyclopedia of Education, 8, 403-410.
17. Hanrahan, H. (2011). The Washington Accord Past, Present, Future.
18. Hooman, H.A. (2007). Research methodology in behavioral sciences. Samt Press (in Persian).
19. Indiana University - Purdue University Indianapolis (2015). Retrieved from www.iupui.edu.
20. International Engineering Alliance (2011). Glossary of Terms. Retrieved from http://www.ieagreements.org/
21. International Engineering Alliance. (2013). Graduate Attributions and professional competencies. Retrieved from http: // www.ieagreements.org.
22. International Engineering Alliance (2015). Best Practice in Accreditation of Engineering Programs. Retrieved from http://www.ieagreements.org/
23. International Engineering Alliance (2016). Retrieved from http://www.dublinaccord.org.
24. International Engineering Alliance (2016). Retrieved from http://www.sydneyaccord.org.
25. International Engineering Alliance (2016). Retrieved from http://www.washingtonaccord.org.
26. Jensen, H. T., Beso, A., Bollaert, L., Curvale, B., Harvey, L., Helle, E., & Sursock, A. (2008). Implementing and using quality assurance: Strategy and practice: A selection of papers from the 2nd European Quality Assurance Forum. European University Association.
27. Lansu, A., Boon, J., Sloep, P. B., & Van Dam-Mieras, R. (2013). Changing professional demands in sustainable regional development: A curriculum design process to meet transboundary competence. Journal of Cleaner Production, 49, 123-13.
28. Act for the Fifth Development Plan of the Islamic Republic of Iran (2011-2016). Retrieved from www. Rc.majlis.ir.
29. Lunt, B. M., Ekstrom, J. J., Gorka, S., Hislop, G., Kamali, R., Lawson, E., & Reichgelt, H. (2008). Curriculum guidelines for undergraduate degree programs in information technology. March, 2, 2009.
30. Memarian, H. (2013). Innovation in engineering education. University of Tehran Press (in Persian).
31. Ministry of Science, Research and Technology (2002). Educational program of IT engineering undergraduate.
32. Ministry of Science, Research and Technology (2013). Reviewed curriculum of computer engineering undergraduate.
33. Ministry of Science, Research and Technology (2000). Regulation the delegation of authority developing curriculum to university.
34. Ministry of Science, Research and Technology (2015). Educatiional regulation for undergraduate programs.
35. Mohamadi, R., Arefi, M., Bazargan, A., Pardakhtchi, M. H., & Fathi Vajargah, K. (2013). Designing a model for quality audit and feasibility study its implementionin university system of Iran. (Doctoral dissertation). Shahid Beheshti University, Faculty of Education (in Persian).
36. New Jersey Institute of Technology (2015). Retrieved from www.njit.edu.
37. Nazarzadeh Zare, M., & Pourkarimi, J. (2016). Designing and explaining a model of faculty members' competency in Tehran University by focusing on international interactions. (Doctoral dissertation). University of Tehran, Faculty of Psychology and education (in Persian).
38. Occupational Information Network (2016). Retrieved from https://www.onetonline.org.
39. Ranjbar, H., Haghdoost, A. A, Salsali, M., Khoshdel, M., Soleimani, M., & Bahrami, N. (2012). Sampling in qualitative research: A guide for beginning. J. Army Univ. Sci., 10 (3), 238-250.
40. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2015). Research methodology in behavioral sciences. Agah Press (in Persian).
41. Seoul Accord (2016). Retrieved from www.seoulaccord.com.
42. Supreme Council of Cultural Revolution. National Master Plan for Science and Eduation (2011). Retrieved from http://en.farhangoelm.ir.
43. University of North Texas (2015). Retrieved from http://www.unt.edu.
44. Yadegarzadeh, G.H., Fathi Vajargah, K., Mehrmohamadi, M., & Arefi, M. (2013). Designed and accreditation the job competencies of higher education curriculum specialists and evaluation doctoral curriculum. (Doctoral dissertation). Shahid Beheshti University, Faculty of Education (in Persian).
45. Yin, R.K. (2013). Case study research: Design and methods. Sage Publications.