دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 58، دی 1389 
نگاهی به آموزش عالی فراملی در کشور ایران: مسائل و چشم انداز

صفحه 1-17

عباس بازرگان؛ رضوان حسین قلی زاده؛ محمد دادرس


تحلیل عارضه های سازمانی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار

صفحه 19-39

حمید رحیمی؛ علی سیادت؛ رضا هویدا؛ آرش شاهین؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی


بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

صفحه 41-55

الهه هرندی زاده؛ امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ راضیه نامدار


خوشه های انگیزشی دانشجویان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

صفحه 57-72

جواد مصرآبادی؛ زینب احمدی؛ الهام عرفانی آداب


ارتباط راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی

صفحه 73-96

نسیم سعید؛ حسین زارع؛ نعمت اله موسی پور؛ محمد رضا سرمدی؛ محمود هرمزی


بهینه یابی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای دولتی ایران

صفحه 97-115

احمدرضا روشن


ظرفیت سازی دانش عنصری برای شکل گیری پیامدهای کارآفرینانه در نتایج تحقیقات مؤسسات تحقیقات کشاورزی ایران

صفحه 117-133

امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ علی اسدی؛ بهروز زارعی


مقاله پژوهشی

واکاوی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/irphe.2010.706861

الهه هرندی زاده؛ امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی


مطالعه ارتباط راهبردهای شناختی، فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی

10.22034/irphe.2010.706866

نسیم سعید؛ حسین زارع؛ نعمتالله موسی پور؛ محمدرضا سرمدی


خوشه های انگیزشی دانشجو-معلمان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در دروس عمومی، تربیتی و اختصاصی

10.22034/irphe.2010.706867

جواد مصرآبادی؛ زینب احمدی؛ الهام عرفانی آداب


ظرفیت سازی دانش؛ عنصری برای شکل گیری پیامد های کارآفرینانه در نتایج تحقیقات موسسات تحقیقات کشاورزی ایران

10.22034/irphe.2010.706873

امیر علم بیگی؛ علی اسدی


تحلیل عارضه‌ های سازمانی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار

10.22034/irphe.2010.706972

حمید رحیمی؛ علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی نصرآبادی؛ آرش شاهین