تحلیل عارضه های سازمانی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان،

2 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل عارضه‌های سازمانی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار است. روش تحقیق همبستگی برای انجام یافتن این مطالعه انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 90- 1389 به تعداد 1544 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 218 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه عارضه‌های سازمانی با 77 سؤال، پرسشنامه کیفیت محیط کار با 25 سؤال و پرسشنامه سلامت سازمان با 26 سؤال استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه عارضه‌یابی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 94%، پرسشنامه کیفیت محیط کار91% و پرسشنامه سلامت سازمان93% برآورد شد. یافته‌ها نشان داد که در مؤلفه رهبری، ارتباطات و پاداش، میانگین عارضه‌های سازمانی کمی بالاتر از حد متوسط و در مؤلفه‌های اهداف، ساختار و مکانیزمهای یاری رسان میانگین مؤلفه‌ها پایین‌تر از حد متوسط بودند. همچنین، رابطه منفی، معکوس و معناداری بین هر یک از مؤلفه‌های
عارضه‌یابی و کیفیت محیط کار و سلامت سازمانی وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Organizational Diagnosis based on Six Box Model and its Relationship with Organizational Health and Quality of Work Environment in Isfahan Public Universities

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimi 1
  • Ali Siadat 2
  • Reza Hoveida 2
  • Arash Shahin 3
  • Hasan Ali Bakhtyar Nasrabadi 2

1 Ph.D. Student, Educational Administration, University of Isfahan

2 School of Educational Sciences, University of Isfahan

3 School of Managerial Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this research was to analyze organizational diagnosis based on Six Box Model from faculty members view and its relationship with organizational health and quality of work environment in Isfahan public universities. A co-relational research method was chosen for this study. Statistical population consisted of 1544 faculty members of Isfahan public universities in 2010-2011 academic-year which through random stratified sampling method 218 persons were chosen. In this research three instruments including: Organizational Diagnosis Questionnaire with 77 items, Organizational Health Questionnaire with 26 items and Quality of Work Environment Questionnaire with 25 items were used. Utilizing Cranach’s alpha coefficient, reliability coefficients were estimated: Organizational Diagnosis Questionnaire 0.94, Quality of Work Environment Questionnaire 0.91 and Organizational Health Questionnaire 0.93. Research findings revealed that components of leadership, communication and motivation were little above average and components of objective, structure and helpful mechanisms were below average. In addition, Research findings revealed that there were negative & significant relationship between dimensions of organizational diagnosis and organizational health & quality of work environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Diagnosis
  • Six Box Model
  • organizational health
  • Quality of Work Environment
  • University