نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

3 مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران

چکیده

آموزش‌عالی فراملی عبارت از مجموعه برنامه‌های آموزشی و درسی (حضوری یا غیر حضوری) است که مؤسسه‌ای از کشور مبدأ در کشور مقصد عرضه می‌‌کند. این نوع آموزش مشمول آیین نامه‌های تجارت جهانی است.
آموزش‌عالی فراملی در کشور ایران نیز در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است و تعدادی از دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی دوره‌های آموزش‌عالی فراملی برگزار کرده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود
آموزش‌عالی فراملی در کشور ایران بوده است . بدین منظور، جامعه آماری مورد نظر بررسی شد و داده‌‌های مربوط به آموزش‌عالی فراملی در ایران در سال تحصیلی 86-1385 از 21 دانشگاه گردآوری و اطلاعات به-دست آمده از آن تحلیل شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که ایران یک کشور واردکننده آموزش‌عالی [از کشورهایی نظیر انگلستان، روسیه، آمریکا و فرانسه و...] است و همزمان صادرکننده آموزش‌عالی فراملی [به کشورهایی نظیر ازبکستان، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان و ...] به‌شمار می‌آید. مطالعه دروندادها و فرایندهای این نوع آموزش در قالب برنامه‌های مشترک میان دانشگاههای خارج از ایران با دانشگاههای داخلی نشان‌دهنده آن است که وضعیت موجود آن از مطلوبیت برخوردار نبوده است. نظر به اهمیت این نوع آموزش-عالی، لازم است برای گسترش آن برنامه‌ریزی و سازماندهی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Transnational Education in Iran:Problems and Prospects

نویسندگان [English]

  • Abbas Bazargan 1
  • Rezvan Hosseingolizadeh 2
  • M. Dadras 3

1 University of Tehran

2 Ph.D. Student, University of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

Transnational education (TNE) is defined as a set of higher education programs (face-to-face or e-learning) which is offered by institutions of higher education in an exporter country to an importer country. This type of education is covered by General Agreement on Trade in Services. The TNE has been introduced in Iran since last decade and a number of universities and higher education institutions hosted such programs. For the purpose of examining the TNE situation in Iran, a sample survey of universities and other higher education institutions (HEI) was conducted in 2007. Data were collected and analyzed from 21 sample HEIs. The results indicated that (in 2006-2007 academic year) Iran was an importer of transnational education (from countries such as U.K., Russia, U.S.A., and France). At the same time, it was exporter of the TNE (to countries such as Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and Pakistan). Data on the inputs and the processes such program systems indicate that the quality was not satisfactory. Considering the importance of the TNE, efforts should be planned and organized to expand the TNE. Furthermore, as quality assessment and monitoring of the TNE is of prime importance in its success. In last part of this article a proposal is discussed in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transnational Higher Education
  • Joint University Programs
  • Export and Import of Higher Education
  • Quality assurance