کلیدواژه‌ها = مهاجرت نخبگان
گرایش به مهاجرت به خارج در جامعه پزشکی ایران: مطالعه ای کیفی

دوره 25، شماره 2، تیر 1398، صفحه 23-42

ابوعلی ودادهیر؛ سمیه اشراقی


نگاهی به تولیدات علمی نویسندگان ایرانی با وابستگیهای سازمانی غیر ایرانی

دوره 21، شماره 2، مهر 1394، صفحه 63-80

فریبا صحبتی‫ ها؛ عارف ریاحی؛ افشین موسوی چلک


مدلسازی دینامیکی پدیده مهاجرت نخبگان و نقش نظام آموزش عالی در آن

دوره 14، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 139-168

حمید رضا فرتوک زاده؛ حسن اشراقی