نگاهی به تولیدات علمی نویسندگان ایرانی با وابستگیهای سازمانی غیر ایرانی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته علم اطلاعات و دانش ‫شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 . دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش ‫شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 رشته علم اطلاعات و دانش ‫شناسی، دانشگاه پیام ‫نور

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی با وابستگی سازمانی غیر ایرانی به دانشگاههای برتر کشورهای توسعه­یافته و صنعتی جهان در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس بود. روش پژوهش پیمایشی، توصیفی و با رویکرد علمسنجی و جامعه آماری شامل  اعضای هیئت­علمی ایرانی 301 دانشگاه برتر کشورهای جی هشت و استرالیا بود که بر اساس نظام رتبه­بندی دانشگاههای جهان انتخاب شدند و اطلاعات مربوط به تولیدات علمی از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس استخراج شد. یافته‫ها نشان داد که 553 نفر از اعضای هیئت علمی ایرانی در حوزه‫های مختلف در دانشگاههای کشورهای توسعه‫یافته و صنعتی مشغول فعالیت هستند و طی سالهای مورد بررسی 14211 مقاله علمی از این افراد در مجلات معتبر علمی منتشر شده است. در این میان، بخش چشمگیری از تولیدات علمی اعضای هیئت­علمی ایرانی در دانشگاههای ایالات متحده امریکا منتشر شده است و کشورهای کانادا و بریتانیا در رتبه‫های بعدی قرار دارند. به علاوه، یافته‫ها نشان می­دهد که موضوع بسیاری از مقالات و مدارک علمی در حوزه‫های مهندسی (3874)، پزشکی (1623) و بیوشیمی، ژنتیک و بیولوژی (852) بوده است. جریان فرار مغزها از کشورهای در حال توسعه به­ویژه کشور ایران به کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان سالهاست که شروع شده است و بیم آن هست که شتاب بیشتری بگیرد و به حد نگران کننده‫ای برسد. توجه و سیاستگذاری در این امر و تلاش برای جلوگیری از خروج متخصصان و دانشمندان کشور و نیز ترغیب اعضای هیئت علمی ایرانی در کشورهای پیشرفته به بازگشت به کشورمان لازم و ضروری به­نظر می‫رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A look at scientific production of Iranian authors with non- Iranian organizational affiliations

نویسندگان [English]

  • Fariba Sohbatiha 1
  • Aref Riahi 2
  • Afshin Mousavi Chalak 3

1 MA. in Knowledge and Information Science, Kharazmi University

2 Doctoral Students in Knowledge and Information Science, Azad Islamic University, Science and Research Branch

3 Department of Knowledge and Information Science, PNU University

چکیده [English]

The present research intended to investigate the amount of scientific products of Iranian researchers with non-Iranian organizational affiliations to the best universities in developed and industrial countries throughout the world in Scopus database. The present study was a descriptive survey with a Scientometric approach. The study population consisted of Iranian faculty members of 103 best universities in G8 countries and Australia which were chosen according to ranking system of world universities. The data related to scientific products were extracted from Scopus database. Findings showed that 553 Iranian faculty members in different majors are active in the universities of developed and industrial countries and have published 14211 scientific articles in creditable journals. In this regard, a major portion of scientific production by Iranian faculty members had been published in the United States of America followed by Canada and Britain. In addition, founding showed that the subject of a significant portion of articles and scientific papers had been in the fields of engineering (3874), medicine (1623) and Biochemistry, Genetics and Biology (852). Brain drain from developing countries, particularly our country, to the developed and advanced countries has been started for many years and it is feared that it accelerated more and reach worrisome level. It seems necessary to consider this matter and make policies in this regard, and try to prevent the emigration of professionals and scientists and persuade Iranian faculty members in developed countries to return to our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • Genius’s migration
  • G8 countries
  • developed countries
  • faculty members
  • Scopus database