کلیدواژه‌ها = دانشگاهها
ارائه الگوی شرکتهای زایشی پژوهشی به منظور تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 115-136

علیرضا عالی پور؛ ترانه عنایتی؛ کیومرث نیازآذری


شناسایی جایگاه دانشگاه در آموزش و ارتقای قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان بر اساس رویکرد غربالگری فازی

دوره 22، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 43-67

مسلم باقری؛ مهرداد کیانی


عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاهها و تأثیر آنها بر تولید علم

دوره 20، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 99-116

حسین طاهریان؛ داود فیض؛ زهرا حیدرخانی


وضعیت دانشگاههای شهر تهران در عصر جهانی شدن

دوره 14، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 47-66

حمید رضا آراسته؛ مهدی سبحانی نژاد؛ رضا همایی