نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی کاربردی پالنده صاف سمنان

2 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

3 کارشناس اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

شادی و نشاط با کارایی، امید، قدرت تفکر، موفقیت تحصیلی و کیفیت زندگی همراه است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط دانشگاهیان و تأثیر آن بر افزایش تولید علم در دانشگاهها بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع توصیفی و علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه سمنان بودند. با استفاده از بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته، داده‌های مورد نیاز از 65 نفر از اعضای هیئت‌علمی و 300 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان جمع‌آوری شد. روایی پرسشنامه را متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تعیین کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای دانشجویان 92/0 و برای اعضای هیئت علمی 9/0 به‌دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون T، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری مستقل و روش تصمیم‌گیری چند شاخصه تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل فرضیه‌های تحقیق نشان داد که عوامل مدیریتی و سازمانی شناسایی شده در این تحقیق بر افزایش شادی و نشاط اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان دانشگاه و نیز بر ارتقای تولید علم تأثیرگذارند. به‌طوری که از دیدگاه اعضای هیئت علمی متغیرهای اعتماد (088/0)، تعامل با همکاران (082/0) و مثبت‌اندیشی (080/0) از اهمیت بالایی در افزایش سطح شادی و نشاط در دانشگاه برخوردار بوده‌اند. از دیدگاه دانشجویان امنیت شغلی (072/0)، فعالیتهای فوق برنامه (072/0) و شرایط محیط کاری (07/0)، بیشترین اهمیت را در افزایش سطح شادی و نشاط آنها داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Effective Managerial and Organizational Factors on the Happiness and Joy in the Universities and their Effects on the Knowledge Production

نویسندگان [English]

  • Hossein Taherian 1
  • Davood Feiz 2
  • Zahra Heydarkhani 3

1 Instructor of Palandhe Saf Applied Science University,Semnan University

2 Faculty of Economic, Management and Administrative Science, Semnan University

3 Bachelor of Economics, Faculty of Economic, Management and Administrative Science, Semnan Unipversity

چکیده [English]

Happiness and joy are related to efficiency, hope, power of thinking, academic achievement and quality of life. The aim of this research was to study the effective managerial and organizational factors on the happiness and joy in universities and their effects on the knowledge production. A mixed method and a causal comparative method were chosen for this study. Subjects were consisted of 365 faculty members (n=65) and students (n=300) in Bachelorette and Master Degree at Semnan University. Needed data was gathered through examining documents, research papers and a researcher made questionnaire. Validity of the questionnaire was determined by experts and university professors. The reliability of questionnaire for faculty members and students were determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient at 92 percent and 90 percent, respectively. Data collected was analyzed by using t test and independent t test- comparing two population means and multi-criteria decision-making procedure (TOPSIS). Analysis of hypothesis showed that there was a significant relation among organizational and managerial factors and happiness (P < .05) and happiness and increasing of the knowledge production by faculty members and university students (P < .05). In faculty members opinion, trust (.088) and interaction (.082) and positive thinking (.08) variables were more important in rising the levels of joy and happiness. In students’ perspective, job security (.072), extracurricular activities (.072) and work environment conditions (.07) were more important in increasing of joy and happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational factor
  • Joy and Happiness
  • Managerial Factors
  • knowledge production
  • universities