نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

در کشورهای توسعه­یافته شرکتهای زایشی پژوهشی در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاهها مدنظر قرار گرفته و به ­عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی و نیز عاملی برای کاربردی ساختن تحقیقات دانشگاهیان است. اما این شرکتها در دانشگاههای ایران نتوانستند به ­صورت مطلوب مأموریت اصلی خود را انجام دهند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل تأتیرگذار در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی به منظور تجاری­ سازی تحقیقات دانشگاهها­ بود. روش پژوهش از نوع آمیخته و جامعه آماری شامل متخصصان مراکز رشد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان مازندران بود. نمونه­ گیری در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمّی تصادفی طبقه­ ای بود. در بخش کیفی 12 نفر در فرایند مصاحبه و در بخش کمّی با حجم جامعه 420 نفر، 201 نفر به­ عنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمع ­آوری داده ­ها شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش کدگذاری در بخش کیفی و در بخش کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که عوامل تأثیرگذار در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی 26 مؤلفه است. در بخش کمّی یافته­ ها نشان داد که بازاریابی بالاترین بعد با بار عاملی 18/7 درصد و بعد ارتباطات با کمترین بار عاملی 2/5 درصد از کل واریانس را تبیین می­ کند و سایر ابعاد نیز هرکدام به ­ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. همچنین الگوی نهایی پژوهش با شاخصهای برازش و ضرایب استاندارد تأیید شد و در میان 10 بعد ایجاد کننده شرکتهای زایشی پژوهشی بعد بازاریابی با ضریب استاندارد 48/0 و بعد چرخه عمر با ضریب استاندارد 47/0 و بعد ارزیابی عملکرد با ضریب استاندارد 47/0 به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی برای تجاری سازی تحقیقات دارند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for research spins-off companies amid at commercialization of university research

نویسندگان [English]

  • A.R. Alipour 1
  • T. Enayati 2

1 Assistant Professor, College of Management and Commissar Marine, Imam Khomeini University of Maritime Sciences

2 Associate Professor, Educational Sceinces Department, Islamic Azad University Sari Branch

3

چکیده [English]

In developed countries, research spins-off companies are considered in the mission of the new generation of universities and also as a major commercial and economic value, and a factor for the use of academics' research. But these companies were not able to do their best in the Iranian universities' principal missions. The purpose of this study was to identify the determinants of the creation of research spins-off companies in order to commercialize research in universities. The research method was a mixed type and the statistical population consisted of specialists from the universities incubators and science and technology park of Mazandaran province. Sampling in the qualitative section was purposive and in the quantitative part was random stratified. There were 12 people participated in the interview process. In the quantitative section, using a population of 420 people, a sample of 201 individuals participated in the study. The data gathering tools were interviews and a researcher-made questionnaire. For data analysis, the coding method was used in the qualitative section and exploratory and confirmatory factor analysis and in the quantitative part. The research results in qualitative section indicated that influential factors in creating research spins-off companies are 26 components. In quantitative section, findings showed that the highest dimension explained marketing with .718 factor loading and dimension of the communications was the lowest with factor loading of .52 of the total variance. The other dimensions were also important at the next levels, respectively. The final model was confirmed with fit indices and standard coefficients. Among the top 10 dimensions of the research spins-off companies, the marketing dimension with standard coefficient of .48, the life cycle dimension with standard coefficient of .47 and the performance evaluation with standard coefficient of .47 were the most effective in creating research spins-off companies for research commercialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research spins-off companies
  • Research Commercialization
  • universities
  • Mazndaran
  • Iran
1. Alipour, A., & Enayati, T. (2016). Model of spin off companies to develop social capital in universities. Journal of Social Capital Management, 3(1) 1-21 (in Persian).
2. Anna, S., Tadeusz, M., & Magdalena, F. (2015). Socio-cultural circumstances to establish university spin-off companies. 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences. 3, 3677 - 3681.
3. Aam Hamid, G., Nur, A., Wahyudi, S., Muhammad, N., & Ida Idayu, M. (2015, March). Commercialization strategy formulation for university spin-off: A case study. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, 2(2015), IMECS 2015, March, 18 - 20, Hong Kong.
4. Abbasnejad, A., Gholipour, V., & Rezania (2013). Knowledge-based organization the way for the development of human resources. Entrepreneurial University National Conference, knowledge-based industry, Mazandaran (in Persian).
5. Bathelt, H., Kogler, D., & Munro, A. (2010). A knowledge-based typology of university spin-offs in the context of regional economic development. Technovation, 30(9), 519- 532.
6. Benneworth, P.S., & Charles, D.R. (2004). Overcoming learninguncertainties in the innovationprocess: The contribution of clusteringto firms' innovation performance. In Oakey, R., During, W., & Kauser, S. (Eds.). New technology based firms in the new millennium (3), London: Pergamon.
7. Branscomb, L., & Philip, E. (2003). Between invention and innovation: An analysis of the funding for early stage technology development. Report to the Advanced Technology Program NIST, US Department of Commerce.
8. Christian, C., & Antonio, P. (2015). Measuring the performance of academic spin-offs. Analysis of the optimal methods predicting ventures development. International Journal of Humanities and Social Science, 4 (1), 175-192.
9. Dagmara, M., & Weckowska (2015). Learning in university technology transfer offices: Transactions-focused and relations-focused approaches to commercialization of academic research. Technovation, 4 (42), 62-74.
10. Diane, A.I. (2004). S&T commercialization of federal research laborites and university research. Carleton University Eric Sport, School of Business, Canada.
11. Ekhtiarzadeh, A. ‌ (2014). The growth model of university spin off companies.Journal of Management Sciences, 8(31) 86-61 (in Persian).
12. González, J., & Kuechle, G.‌ (2013). An assessment of the determinants of university technology transfer. Economic Development Quarterly, 27(1), 6-17.
13. Hayter, C. S. (2013). Harnessing university entrepreneurship for economic growth: Factors of success among university spin-offs. Economic Development Quarterly, 27(1), 18-28.
14. Hafezian, M., Salehi, M., & Enayati, T. (2014). Factors affecting the infrastructure of university incubators and role in the establishment of university spin off companies. Journal Entrepreneurship Development, 7(4) 15-32 (in Persian).
15. Kazemi, A., & Safari, A., & Arabs, S. (2015). Factors affecting the success of a university spin-off companies. Journal Entrepreneurship Development, 8(1) 119-137 (in Persian).
16. Lockett, A., Wrigt, M., & Franklin, S. (2003). Technology transfer and universities: Spinout strategy. Small Business Economics, 20(2), 185-201.
17. Paula, S., & Guilherme, A. (2015). Science spin of in the context of Brazilian academic entrepreneurship. International Association for Management of Technology IAMOT Conference Proceedings.
18. Perez, M.P., & Sanchez, A.M. (2003).The development of university spin-offs: Early dynamics of technology transfer and networking. Technovation, 23(10), 823- 831.
19. Pourezzat, A., & Heidari, H. (2012). Identification and classification of challenges and barriers to knowledge commercialization by Q. Quarterly Journal of Science and Technology Policy, 4(1) 49-62 (in Persian).
20. Shane, S. (2004). Academic entrepreneurship. University spinoffs and wealth creation. Edward Elgar, Massachussetts.
21. Soetanto, D., & Jack, S. (2016). The impact of university-based incubation support on the innovation strategy of academic spin-offs. Technovation, 50, 25-40
22. Sternberg, R.‌ (2014). Success factors of university-spin-offs: Regional government support programs versus regional environment, Institute of Economic and Cultural Geography, Technovation, (34), 137-148.
23. Urszula, W., & Adam, M. (2012). Research-based spin off processes and models in different economic contexts, Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom Poland. Problemy Eksploatacji, (2), 177-191.
24. Ziaee, M. (2011). The importance of plurality and diversity in the success of the development of research spin off companies. Journal Parks and Incubators, 8(3) (in Persian).
25. Zolfaghari, A., Hejazi, S.R., & Jones, A. (2011). The status of a university spin-off companies in the development of entrepreneurship in universities. Journal Parks and Incubators, 7 (37) (in Persian).