نویسنده = محمد اسدبگی
استخراج معیارهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب

دوره 25، شماره 4، دی 1398، صفحه 73-95

هادی یوسفی؛ محمد اسدبگی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو


استخراج معیارهای ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی از طرق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب

دوره 25، شماره 4، دی 1398

10.22034/irphe.2019.706958

هادی یوسفی؛ صالح رشید حاجی خواجه لو؛ محمد اسدبگی


ارزیابی بازدهی مورد انتظار دانشجویان از تحصیلات دانشگاهی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 141-160

محمد اسدبگی؛ ابوالقاسم نادری؛ یعقوب انتظاری