ارزیابی بازدهی مورد انتظار دانشجویان از تحصیلات دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

طبق نظریه سرمایه ‌انسانی افراد وقتی در آموزش‌عالی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای بازدهی مناسبی باشد و در میان رشته‌های متنوع علمی و فنی در رشته‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بالاترین بازدهی را داشته باشد. ارزیابی آنها از بازدهی یک نوع ارزیابی آینده‌نگرانه و ادراکی است. هدف این پژوهش تحلیل رفتار اقتصادی دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران از تحصیل در رشته‌های منتخب بود. روش پژوهش از نوع کابردی بود و به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران در سال1390 (8046 نفر) بودند که از میان آنها نمونه‌های طبقه‌ای به حجم 614 نفر انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه بازمحقق ساخته جمع‌آوری شد. برای محاسبه نرخ بازدهی مورد انتظار از روش تحلیل هزینه- فایده استفاده شد. نتایج محاسبات نشان داد که نرخهای بازده مورد انتظار دانشجویان دانشکده‌های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم‌تربیتی قابل توجه است و آنها ارزیابی ادراکی خود از بازدهی را در تصمیم‌ به ادامه تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی در نظر می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Student expectations of the financial returns to higher education

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asadbigy 1
  • Abolghasem Naderi 2
  • Yaghoub Entezari 3

1 Doctoral Student in Higher Education Management, Mazandaran University

2 Department of Psychology and Educational Sciences, Tehran University

3 Institute for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

According to human capital theory, individuals invest in higher education when it has appropriate return rate. They invest in scientific and technical disciplines that have higher return rate among variety of disciplinary. Their evaluation of financial return is a kind of forward-looking and cognitive. The purpose of this research was to analyze economic behavior of students in colleges of engineering, and education and psychology at University of Tehran. A descriptive research method was used. The population of study was all students in colleges of engineering and education and psychology at University of Tehran in 2011 (N=8046). The sample of study consisted of 614 students who were selected using classified sampling method. Data were collected using a researcher made open-ended questionnaire. Cost - Benefit Analysis technique was used for calculating the expected rate of returns. Calculations results showed that student expectations of higher education return are remarkable and they consider cognitive evaluation of financial return in their continuation of their education and major’s selection decision makings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education’s Investment
  • human capital
  • Higher Education Return
  • Expected Rate of Return