نویسنده = حسنعلی بختیار نصرآبادی
تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی

دوره 17، شماره 3، مهر 1390، صفحه 27-50

سوسن بهرامی؛ سعید رجایی پور؛ تقی آقاحسینی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد حسین یارمحمدیان


تحلیل عارضه های سازمانی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار

دوره 16، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 19-39

حمید رحیمی؛ علی سیادت؛ رضا هویدا؛ آرش شاهین؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی