نویسنده = سیده مریم حسینی لرگانی
طراحی الگوی برنامۀ درسی نوآورانه در نظام آموزش عالی ایران: یک مطالعۀ کیفی

دوره 25، شماره 3، آذر 1398، صفحه 27-49

سیده مریم حسینی لرگانی


طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی برای نظام آموزش عالی ایران

دوره 24، شماره 3، مهر 1397، صفحه 23-51

سیده مریم حسینی لرگانی؛ محمد مجتبی زاده


آموزش کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیرساختی برای اشتغال آموزش کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیرساختی برای اشتغال

دوره 14، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 119-137

سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا میرعرب رضی؛ سعید رضایی