دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 54، دی 1388 
تبیین ویژگیهای عناصر چهارگانه برنامه درسی مقطع کارشناسی با تأکید بر پرورش مهارتهای کارآفرینی

صفحه 1-18

مریم کوثری؛ رضا نوروززاده


بررسی عوامل مؤثر بر قبولی در آزمون کارشناسی ارشد

صفحه 19-34

ابراهیم خدایی


کاربردی از مدلهای رقابت دوجانبه در توجیه رقابت بین دانشگاههای ایران

صفحه 35-47

سجاد برخورداری؛ نادر مهرگان


آموزش عالی مشوق رشد در اقتصادهای باز

صفحه 49-61

یزدان ابراهیمی؛ غلامعلی فرجادی


بررسی موانع بین المللی برنامه های درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی (مورد دانشگاه شهید بهشتی)

صفحه 63-82

کوروش فتحی واجارگاه؛ عذرا زارع؛ محمد یمنی


تبیین نقشه نحوه دستیابی به دانش ضمنی دانشکاران

صفحه 83-97

محمدرضا حمیدی زاده؛ علیرضا احمدی ندوشن


مطالعه پیگیرانه عملکرد نظام تربیت تکنسین آموزشکده های فنی و حرفه ای ایران

صفحه 99-112

عباس صدری؛ انسیه زاهدی