بررسی موانع بین المللی برنامه های درسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی (مورد دانشگاه شهید بهشتی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش بزرگسالان

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی موانع بین المللی کردن برنامه درسی آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی است. علاوه بر این پرسش اصلی، پاسخگویی به سؤالات فرعی مرتبط با موانع فرهنگی ، موانع مربوط به روش تدریس، موانع مربوط به محتوا، موانع انسانی، موانع ساختاری، موانع تجهیزاتی و موانع سیاسی نیز مدنظر بوده است. برای یافتن پاسخ این پرسشها از یک پرسشنامه 44 سؤالی بر مبنای مقیاس لیکرت در ارتباط با هشت موضوع اصلی مندرج در سؤالات فرعی استفاده شده است. این پ‍ژوهش از نوع توصیفی و آزمونهای آماری مورد استفاده در آن تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون فریدمن است. با توجه به نتایج این تحقیق، بین پاسخهای ارائه شده اغلب هماهنگی وجود دارد و بعضاً تفاوتهایی هم مشاهده می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اعضای هیئت علمی عوامل فرهنگی، انسانی، سیاسی، ساختاری، تجهیزاتی، محتوایی و روش تدریس را به عنوان موانع بین المللی سازی برنامه های درسی می دانند. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آزمون تی مستقل بر اساس جنسیت نشان داد که جنسیت بر موانع بین المللی سازی اثرگذار نیست و تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بر اساس گروه آموزشی نشان داد که بین نظرهای اعضای هیئت علمی به تفکیک گروه آموزشی آنها در خصوص موانع بین المللی کردن برنامه درسی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Internationalization Curriculum Challenges (IOC) in Universities and Educational Institutions from the Viewpoint of Faculty Members at Shahid Beheshti University

نویسندگان [English]

  • Kourosh Fathi Vajargah 1
  • Azra Zare 2
  • Mohammad Yamani 3

1 Department of Psychology and Education, Shahid Behehsti University, Tehran, Iran

2 Payamenour University, Tehran, Iran

3 Department of Psychology and Education, Shahid Behehsti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the internationalization curriculum challenges of universities and educational institutions from the viewpoint of faculty members have been studied. To answer this principle question, some minor points are related to the cultural, structural, technical, managerial-political, human, and content challenges, and also the challenges of teaching methods. To find answers for these questions, 44 item questionnaires were used in terms of the eight principal topics presented in the specific questions. This study is a descriptive one and the statistical tests used are single-sample T, independent T, one way variance analysis, and Freedman's test. Based on the finings of this research there is often coordination among the answers, and sometimes differences are perceived. Internationalization of curriculum has not been influenced by gender differences. Data analysis in the form of one way variance analysis on the basis of educational field showed that there are differences between the faculty members' opinions in the various educational fields about the challenges to curriculum internationalization. According to the results, the faculty members have identified cultural, structural, technical, managerial-political, human, teaching, and content factors as challenges to internationalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • internationalization of higher education
  • Higher Education Curriculum
  • Challenges