نویسندگان

1 مدرس مرکز آموزش عالی شهید شمسی پور و مدیر دفتر منطقه ای آیسسکو در تهران

2 مدرس دانشکده تربیت دبیر دکتر شریعتی

چکیده

آموزش، به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار، همواره مورد تأکید و توجه برنامه ریزان توسعه بوده است. با وجود این، حجم دانش آموختگان بیکار و مشکل بازار کار در جذب دانش آموختگان سطوح مختلف از یک سو و ظرفیتهای محدود در سطوح آموزش عالی از سوی دیگر، برنامه ریزان آموزشی در حوزه فنی و حرفه ای را به نوعی بازنگری و اصلاح برنامه ها فرا می خواند. این تحقیق نیز با این هدف انجام شده است تا با استفاده از یک مطالعه پیگیرانه عملکرد نظام تربیت تکنسینهای آموزشکده ها در ارتباط با بازار کار بررسی شود. هدف نهایی در این تحقیق بررسی کارایی بیرونی نظام تربیت تکنسین در آموزشکده های فنی است که با بررسی میزان اشتغال و نحوه آن و نظرسنجی از دانش آموختگان صورت می پذیرد. همچنین، هدفهای تفصیلی عبارت اند از: بررسی میزان اشتغال و مرتبط بودن شغل با تحصیلات، میزان انطباق با موقعیت شغلی، میزان خوداشتغالی دانش-آموختگان، پیشرفت حرفه ای، ارزیابی کیفیت آموزشکده ها و آموزش آنها از نظر دانش آموختگان و میزان نیاز به تحصیلات تکمیلی. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و با تمرکز بر روند تحصیلی دانشجویان با استفاده از نمونه های انتخابی آموزشکده های سه شهر صورت گرفته است. براساس نتایج طرح تحقیق پیگیرانه بررسی میزان جذب دانش آموختگان آموزشکده های فنی و حرفه ای در رشته های مختلف و اشتعال آنان در مشاغل مرتبط، 62 درصد دانش آموختگان این آموزشکده ها شاغل و بیش از 60 درصد آنان تکنسین هستند. همچنین، 81 درصد از شاغلان، مشاغل مرتبط با تحصیلات خود را به دست آورده و در موقعیت شغلی خود بدون مشکل تطبیق یافته اند. فقط 23 درصد از شاغلان خود اشتغال هستند. بدین ترتیب، می توان گفت که اجرای برنامه تربیت تکنسین و اشتغال دانش آموختگان در کشور ایران با موفقیت همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sequential Study on Technician Training Performance in Technical and Vocational Colleges of Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Sadri 1
  • Ensieh Zahedi 2

1 Director of ISESCO Regional Office in Tehran, Tehran, Iran

2 Director of Technical and Vocational College, Tehran, Iran

چکیده [English]

The development planner has emphasized on education as a key element in the former sustainable development plans. However, the graduated unemployment phenomenon in one side and the limits in higher education capacities on the other side, both will guide the educational planners to review and change the curriculums and programs. The external effects of any Technical and Vocational Education Training (TVET) program are important factors in TVE (Technical and Vocational Education) system success. In this research, it examined the performance of graduates due to the labor market requirements. According to this study the ultimate goal is answering this question that “How is the external efficiency of the college performance?” Then we will go beyond other questions such as employment relation between job background and job adaptability with level of education, self-employment, business development, quality assessment in the graduate viewpoint and demand for skillful training. In the final step we assess the effective elements in college performance as a systematic opinion, including: inputs, process, outputs and peripherals conditions through experts viewpoints. The results show that sixty two percent of the college graduates accessed to a job in labor market and sixty percent employed in technicians level. Eighty one percent of employed, occupied positions related to their background skills and only twenty three percent are self employed. According to this study, TVE program is successful and technicians are employed in the correct level in labor market of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Efficiency
  • external efficiency