کلیدواژه‌ها = کیفیت آموزشی
تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان در باره افزایش عملکرد تحصیلی: نقش تعدیلگری کیفیت آموزش

دوره 21، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 83-107

عباسعلی رستگار؛ سید احمد محمدی حسینی؛ مهدی دهقانی سلطانی


بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی

دوره 17، شماره 3، مهر 1390، صفحه 51-74

ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده


ارزیابی تطبیقی-کارآمدی آموزش دانشگاهی: رویکردی مناسب برای چالشهای روش‌شناسی بهبود کیفیت

دوره 14، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 19-49

ابوالقاسم نادری


برآورد تابع تولید آموزش عالی دانشگاه های دولتی ایران

دوره 9، 1-2، اردیبهشت 1382، صفحه 1-41

مرتضی سامتی؛ مصطفی عمادزاده؛ بهروز بختیاری