کلیدواژه‌ها = شهروند جهانی
رواسازی مقیاس نگرش به شهروند جهانی در دانشجویان دانشگاه سمنان

دوره 23، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 97-120

سیاوش طالع پسند؛ یوسف کشاورز؛ زینب سادات فاطمی نسب


روا سازی مقیاس نگرش به شهروند جهانی در دانشجویان دانشگاه سمنان

دوره 23، شماره 4، اسفند 1396

10.22034/irphe.2018.707094

زینب سادات فاطمی نسب؛ سیاوش طالع پسند؛ یوسف کشاورز


مفهوم پردازی شهروند جهانی از منظر صاحبنظران آموزش عالی: مطالعه ای زمینه‌ای

دوره 23، شماره 2، تیر 1396، صفحه 93-114

زهرا رشیدی