تعیین روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب اصفهان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

دانشگاهها و مراکز آموزش‌عالی به‌عنوان مهم‌ترین سازمانهای دانایی‌محور از طریق دستیابی به دو قابلیت مهم جذب دانش و تسهیم دانش می‌توانند بهبود کیفیت علمی خود را تضمین کنند. هدف از این پژوهش بررسی روابط چندگانه بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی در دانشگاههای منتخب اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی تمام وقت دانشگاههای منتخب اصفهان به تعداد 1472 نفر بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، 177 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه تسهیم دانش، پرسشنامه قابلیت جذب دانش و پرسشنامه بهبود کیفیت علمی بر اساس مدل برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP) بود. روایی پرسشنامه‌ها به‌صورت محتوایی، صوری و سازه تأیید و ضرایب پایایی آنها به ترتیب 87/0 ، 88/0 و 95/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از آماره‌های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، بین دو مؤلفه تسهیم دانش و دو مؤلفه قابلیت جذب دانش با تک تک مؤلفه‌های بهبود کیفیت علمی روابط مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج به‌دست آمده از مدل معادله ساختاری نشان داد که تسهیم دانش بر قابلیت جذب دانش تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، قابلیت جذب دانش بر بهبود کیفیت علمی تأثیر مثبت و معنادار دارد، ولی تسهیم دانش تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت علمی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Multivariate determination of the relationship between knowledge sharing and knowledge absorptive capacity with academic quality improvement from the viewpoints of faculty members at selected Isfahan universities

نویسندگان [English]

  • Abbas Rajaei Azarkhavarani 1
  • Saeed Rajaeepour 2
  • Reza Hoveida 2

1 Master of Educational Administration, Isfahan University

2 Associate Professor, Department of Education, Isfahan University

چکیده [English]

Universities and higher education centers, as the most important knowledge-based organizations, can improve their academic quality by achieving two important capabilities: knowledge sharing and knowledge absorptive capacity. The purpose of this research was to examine the multivariate determination of the relationship between knowledge sharing and knowledge absorptive capacity with academic quality improvement from faculty members points of view in selected Isfahan universities. The research method was descriptive and correlational type. The statistical population consisted of 1472 faculty members from which a sample size of 177 individuals was chosen through stratified random sampling. Based on Academic Quality Improvement Program (AQIP), research instruments included Knowledge Sharing Questionnaire, Knowledge Absorptive Capacity Questionnaire and Academic Quality Improvement. The questionnaires validity was confirmed through content face and construct validity and their Cronbach alpha coefficients were estimated 0.87, 0.88 and 0.95 respectively. The analysis of data was performed through descriptive statistics (mean and standard deviation, and inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient, and Structural Equation Modeling). The findings revealed that there is a positive and significant relationship between knowledge sharing and knowledge absorptive capacity with academic quality improvement. Also there is a positive and significant relationship between knowledge sharing components and knowledge absorptive capacity components with academic quality improvement components. The examination of the findings through Structural Equation Modeling indicated that knowledge sharing had a significant and positive effect on knowledge absorptive capacity. Also knowledge absorptive capacity had a significant and positive effect on academic quality improvement, while knowledge sharing does not affect academic quality improvement directly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Knowledge Sharing
  • Knowledge absorptive capacity
  • Academic quality improvement
  • faculty members
  • University