بررسی و تحلیل ساختار سازمانی دانشگاه تربیت معلم

نویسندگان

چکیده

دانشگاهها از نظر الگوی ساختار سازمانی از ویژگی‎هایی برخوردارند که آنها را از سایر سازمانها متمایز می‎سازد. در این مقاله به بررسی و مقایسه ساختار سازمانی موجود و ساختار سازمانی مطلوب (مورد انتظار کارکنان) دانشگاه تربیت معلم پرداخته شده است. نمونه تحقیق 248 نفرند که 40 درصد آنها اعضای هیئت علمی و 60 درصد آنها کارمندان و کارشناسان ستادی هستند. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه‎گیری طبقه‎ای و به طور تصادفی انتخاب شده‎اند.
برای جمع‎آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که بعد از اجرا روایی و پایایی آن به اثبات رسید. داده‎های آماری با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی و به کمک برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‎های تحقیق بیانگر آن است که بین ویژگی‌های ساختار سازمانی موجود و ساختار سازمانی مطلوب تفاوت معنی‎داری وجود دارد. در حالی که کارکنان خواستار تخصصی شدن بیشتر و رسمیت بیشترند، این ویژگی‌ها در ساختار موجود نسبتاًً ًکم است؛ به عبارت دیگر، کارکنان انتظار دارند که ساختار سازمانی دانشگاه از حالت کنونی ]که بیشتر متمایل به سمت تمرکز است[ خارج و دچار تحول شود و بیشتر به سمت «بوروکراسی حرفه‌ای» گرایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and Analysis of the Organizational Structure of Tarbiat Moallem University"A Comparison Between Status Quo and Satisfactory Situation"

نویسندگان [English]

  • Ahmad Izadi Yazdanabadi
  • Mohammad Reza Behrangi

چکیده [English]

The characteristic of the organizational structure of universities follow particular patterns that distinguishes them from other organizations. This research is conducted to compare the status quo of Tarbiat Moallem University with its satisfactory situation (required by the employees). The subjects included a 248 population, 40 percent of whom were members of academic staff, and the rest contained employees and expert staff of the university. The subjects were selected according to stratified random sampling.
A reliable and valid questionnaire, developed by the researcher, was applied. Statistical data was analyzed by referential and descriptive statistical processes with SPSS software. The findings reveal that there is a significant difference between status quo and satisfactory situation of the organizational structure of the university. While the employees require more formal and specialized situation, the present structural status of the university contained lower levels of these features. In other words, the employees would like that the present situation of the university, which is at present a centralized one, converts into a more professional bureaucracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Structure
  • University
  • Organization and Professional Bureaucracy