آینده آیین‌نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی در ایران: یک رویکرد سناریویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشگر همکار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 دانشکده علوم و فنون نوین

10.61838/irphe.29.1.9

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیرات پیشران‌ها، کلان‌روندها و عدم‌قطعیت‌های مرتبط با آنها در مسیر تدوین آیین‌نامه آینده ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و ترسیم سناریوهای بدیل درباره آیین‌نامه ارتقا در افق 1414 بود. برای این منظور، با تکیه بر روش‌شناسی کیفی و بهره‌گیری از ابزارهای ماتریس تحلیل آثار متقاطع و نرم‌افزار میک‌مک، پیشران‌های اصلی تغییر در این زمینه شناسایی و تحلیل شدند؛ سپس با بهره‌گیری از نرم‌افزار سناریوویزارد و پنل خبرگان، عدم‌قطعیت‌های اصلی تعیین و سناریوهای محتمل برای آیندة آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در افق 1414 توصیف و روایت شدند. بر این اساس، ضمن تحلیل ساختاری روابط اثرگذاری و اثرپذیری میان مؤلفه‌های کلیدی، پنج نیروی گفتمان حاکم بر آموزش­عالی در ایران، انتظار جامعه (صنعت، بازار و دولت) از آموزش عالی، اقتصاد آموزش عالی، رقابتی و بین‌المللی شدن آموزش عالی و چالش‌های نوظهور و توسعه علوم میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای به‌عنوان پیشران‌های تغییر احصاء شد. سرانجام، سه سناریوی «اندیشگاه خرد و دانش»، «دانش‌سرای علم و فناوری» و«مکتب‌خانه منطق و ارزش» به­عنوان آینده‌های بدیل[1] متصور برای نظام ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی تبیین و شرایط آیین‌نامه مزبور در هر یک از سناریوهای یادشده توصیف و با یکدیگر مقایسه شدند.
 
[1] . آینده­ه ای بدیل در واقع همان سناریوهای محتمل جایگزین وضعیت موجود هستند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Futures of the Faculty Promotion Regulations in Iran: a scenario approach

نویسندگان [English]

 • ehsan marzban 1
 • ahad Rezayan 2
 • ali hossein rezayan 3

1

2 Reserch fellow of National Reasearch Institute for Science Polic

3 ut

چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the effects of drivers, macro trends and uncertainties related to them in the course of developing the future regulations for the promotion of university faculty members, and drawing alternative scenarios about the promotion regulations in the horizon of 2035. For this purpose, relying on qualitative methodology and using cross-effect analysis matrix tools and MicMac software, the main drivers of change in this field were identified and analyzed. Then, by using the Senario Wizard software and expert panel, the main uncertainties were determined and possible scenarios for the future of the regulations for the promotion of faculty members in the horizon of 2035 were explained and narrated. According to this, while analyzing the structural relationships of impact and effectiveness among key components, five dominant forces of discourse of higher education in Iran including society's expectation (industry, market and government) from higher education, economy of higher education, competitiveness and internationalization of higher education and emerging challenges and development of interdisciplinary and transdisciplinary sciences were considered as drivers of change. Finally, the three scenarios of "Wisdom and Knowledge Think Tank", "Science and Technology University" and "Logic and Value School" as alternative futures for the promotion system of academic faculty members were explained and the conditions of the regulations in each of the mentioned scenarios were 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Faculty promotion regulations
 • Higher education
 • scenario planning
 • future
 1. Arasteh, H. R. (2003). “University and industry connection”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 10 (3), 57-98 [in Persian].
 2. Ebrahimzadeh, I. (2006). “Transition from traditional distance education university to virtual university: innovation and challenge of change (case study)”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 13 (1), 113-134 [in Persian].
 3. Bazargan A., Hossein Qolizadeh, R., & Dadres, M. (2009). “A look at transnational higher education in Iran: issues and prospects”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 16(4): 1-17 [in Persian].
 4. Pouya, A.R., Khobyan, M., & Siboyeh, A. (2016) Studying the age chain of promotion of faculty members with the help of systems dynamics with a focus on promotion policies (case study: Ferdowsi University of Mashhad), the first national conference of the Iranian Society of Systems Dynamics, Tehran [in Persian].
 5. Pouratashi, M., & Zamani, A. (2019). “Genealogy of the world's top universities from the perspective of sustainable development”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 26 (1),148-123 [in Persian].
 6. Javedani, H. (2008). “Globalization and higher education, gap between theory and action: new strategies for the development of higher education in Iran”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 15 (3), 107-130 [in Persian].
 7. Hosseini Moghadam, M. (2013). Internationalization of higher education and the future of the university in Iran 1404. Imam Khomeini International University (RA) - Qazvin - Faculty of Social Sciences. [PhD Dissertation in Future Studies] [in Persian].
 8. Roshan, A. R., Saeedi, A., & Ebrahimi, Y. (1400). “Representation of the concept of good governance in higher education: analysis of dimensions and investigation of factorial structure of indicators”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27 (2), 1-24 [in Persian].
 9. Rezayan, A. (2021). Development of a prospective research approach in the revision of the bylaws for the promotion of the rank of the members of the scientific faculty of Iran in the horizon of 1414, a research project approved by the country's scientific policy research center (the selected project of the research center for promising researchers) [in Persian].
 10. Farasatkhah, M. (2013). “Universities in the post-modern era: a reflection on the horizon of developments”, Negah Nu magazine, number 101[in Persian].
 11. Farasatkhah, M. (2012). “A conceptual framework for planning based on future thinking in the university”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 1392; 19 (3), 1-21[in Persian].
 12. Farasatkhah, M., & Maniei, R. (2013). “Factors affecting the participation of faculty members in higher education policies and university planning”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20 (4), 53-29 [in Persian].
 13. Farahmandnia, E. (2017). Regulations for promotion of faculty members. Master's thesis, Malayer University [in Persian].
 14. Goldasteh, A. (2016). Foresight in higher education (based on the scenario method). Publications of the Scientific Policy Research Center of the country, Tehran-Iran [in Persian].
 15. Sadeghi Arani, Z. (2021). “Taking advantage of the systems thinking approach to investigate the side effects of higher education policies: a critique of the article-oriented nature of the regulations for the promotion of faculty members”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 1400 (3), 53-85 [in Persian].
 16. Esra, F., & Afifian, F. (2016). “A review on the regulations for the promotion of academic staff members of universities and educational institutions in the country: pathology and providing solutions”, Book Review Quarterly, Information and Communication, 15, 213-223 [in Persian].
 17. Abdi, H., Mirshah Jafari, I., Nili, M. R., & Rajaeipour, S. (2016). Explaining the horizon of 1404 Iranian higher education using the scenario writing method. Iran's higher education, 9 (4), 1-27 [in Persian].
 18. Mohammadi Dostdar, H., & Mirhosseini, A. H. (2008). A comparative study of the criteria for the promotion of faculty members in higher education. Science and Technology Policy Quarterly, 1(3) [in Persian].
 19. Moghimi, T., Arasteh, H. R., & Mohammad Khani, K. (2012). The development of science and technology diplomacy in Iran and the effects of the higher education system on it. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 1382; 9 (3), 1-20 [in Persian].
 20. Mohammadi Dostdar, H., & Mir Hosseini, A. H. (2012). Policies and processes of promotion of faculty members in selected universities of the world. Science and Technology policy, 03(3), 55-70 [in Persian].
 21. Yousefi, H., Asadbeighi, M., & Haji Khajelu, S. R.. (2018). “Deriving the criteria for promotion of faculty members through the application of comparative study of selected universities”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 25 (4), 73-95 [in Persian].
 22. Hemmati, A. R., Godarzi, M. A., & Hajiani, I. (2014) “The futures studies of the commercialization of higher education in the Islamic Republic of Iran; Necessity or requirement”. The Future of Management Studies (Management Studies) 26(102) 1–14 [in Persian].
 23. Yemeni, M., & Guldasteh, A. (2012). “Investigating factors affecting hidden policies in recruiting faculty members: the case of a non-governmental university”, Iranian Higher Education Association Quarterly, 5(4) [in Persian].
 24. Bostrom, N. (2009). The future of humanity. In: Olsen, J.K.B., Selinger, E., & Riis, S. (Eds.), New waves in philosophy of technology. New York, NY: Palgrave McMillan. Retrieved from https://link.springer.com/ chapter/10.1057/9780230227279_10
 25. Gentry, R., & Stokes, D. (2015). Strategies for Professors Who Service the University to Earn Tenure and Promotion. Research in Higher Education Journal, 29.‏
 26. Glenn, C. J., & Gordon, J. T. (2009) Introduction To The Futures Research Methods Series v3, The Millennium Project, Futures Research Methodology.
 27. Godet, M. (2000) “The Art of Scenarios and Strategic Planning: Tools and Pitfalls.” Technological Forecasting and Social Change, 65, 3-22.
 28. Miller, C.A., O’Leary, J., Graffy, E., Stechel, E.B., & Dirks, G. (2014). Narrative futures and the governance of energy transitions. Futures, 70, 65-74.
 29. Levander, S., & Riis, U. (2016). “Assessing educational expertise in academic faculty promotion”. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, (2-3), 33759.
 30. Marzban, E., & Rezayan, A. (2020). Futures of Iranian Children and Teenagers Engagement in Cyberspace. Journal of Cyberspace Studies, 4(2), 101-128. doi: 10.22059/jcss.2020.299188.1046
 31. Son, H. (2012). The future of South Korea: Alternative scenarios for 2030, Futures, 52. 27-41. https://doi.org/10.1016/ j.futures. 2013.06. 005
 32. Schimanski, L. A., & Alperin, J. P. (2018). The evaluation of scholarship in academic promotion and tenure processes: Past, present, and future. F1000Research, 7.
 33. Tanaomi, M. M., & Asaadi, R. R. (2017). “A Comparative Study of Faculty Members' Career Advancement (Promotion) Systems in the United States and the Islamic Republic of Iran: Case Analysis of the University of Tehran and Portland State University”. International Journal of Higher Education, 6(4), 111-121.
 34. Vriens, D. (2004). Information and communication technology for competitive intelligence. Hershey, PA: Idea group publishing.