نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظر به اهمیت هویت دانشجومعلم به منزله یک امر مهم در شناخت خود و غنا بخشیدن به آن در جهت توسعه حرفه ای خویش،پژوهش حاضر درصدد است تا هویت عاریتی در حرفه معلم را با الهام از تئوری مشفیک که به عنوان یک مفهوم بدیع به هویت پیشگام دانشجو معلم اشاره دارد؛ معرفی نماید.از این رو تلاش شدابتدا هویت عاریتی معنا بخشی شود ,سپس ابعاد چهارگانه آن مشخص و در نهایت چرایی عبور از این هویت با مفهوم پردازی ویژگی های آن بررسی گردد. بر این اساس با روش تحلیلی –تفسیری و با بکارگیری منابع نظری هویت عاریتی معرفی وبا روش جستار نظرورزانه به بسط و گسترش اندیشه های مهم ومهجور آن پرداخته شد.نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که هویت عاریتی از یک بعد شبیه به یک اجرای نمایشی است که راه عضویت در حرفه را مشخص می کند و با عاریت گرفتن در شرایط زیسته از تجارب معلمان و اساتید موفق ،همکلاسی ها ،دانش محتوایی و گفتمان های متعدد؛ هویت ابتدایی معلم بودن تجربه می شود؛ اما از بعد شناخت جنبه های مثبت و منفی عاریت پذیری و بکارگیری عناصر مهم هویت ساز مالکیت,حس آفرینی و عاملیت است که می توان به تدریج از عاریت فاصله گرفته و با کمک ابزارهای شناخت، فرا شناخت وتفکر تاملی از عدم ایستایی این مرحله عبور کند و به سمت توسعه حرفه ای خود پیش رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

From the Mushfake identity to the enrichment of the student-teacher identity

نویسندگان [English]

  • mohammadreza emamjomeh 1
  • mahmoud mehrmohammadi, 2
  • Alireza assareh 1
  • gholamali ahmadi 1

1

2

چکیده [English]

considering the importance of student-teacher identity as an important factor in self-knowledge and enriching it in the direction of professional growth,
The current research, inspired by Mushfak's theory, which refers to the leading student-teacher identity as a novel concept, tries to identify the Mushfak identity in the teaching profession.
Therefore, it was tried to first give a meaning to the Mushfak identity, then to define its four dimensions, and finally, by conceptualizing its characteristics, to investigate why this identity is passed.
Based on this, he introduced and expanded his important and abandoned ideas with the descriptive research method using the analytical-interpretive method and using the theoretical sources of Mushfak identity.
The results show that the identity Mushfak from one dimension is similar to the performance that determines the way to join the profession and by Mushfak in life conditions from the experiences of successful teachers and professors, classmates, content knowledge and many discourses. ;
The main identity of being a teacher is experienced.
However, knowing the positive and negative aspects of Mushfak and using the important identity elements of ownership, sense-making and agency are steps that can be gradually distanced from Mushfaking and overcome the instability of this stage with the help of cognitive tools. Metacognition and reflective thinking and move towards your professional development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher's identity
  • mushfak identity
  • discourse
  • professional identity
  • four dimensions of mushfake identity