نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

بر اساس شاخص­های مختلفی مانند شهرهای پویا، شهرهای جهانی، شهرهای برتر، شهر زیست‌پذیر، شهر خلاق، کیفیت زندگی و رقابت‌پذیری، شهر تهران در میان شهرهای جهان علیرغم برخورداری از پتانسیل و توانمندی لازم، جایگاهی شایسته و درخور کسب نکرده است. این درحالی است که ظرفیت­ سرمایه­های انسانی، فکری و نمادین دانشگاهی و تعاملات موثر و ارتباط متقابل با حوزه مدیریت شهری، می­تواند در ایجاد و ارتقاء شبکه شهرهای هوشمند و ارتباط خلاق آنها با شبکه­های منطقه­ای و جهانی موثر واقع شده و به توسعه ملی و محلی منجر شود. عدم ارتباط متقابل و فقدان تعامل اثر بخش بین دانشگاه­ها، با سازمان­های عمومی مانند حوزه مدیریت شهری، منتج به کاهش بهره­وری و کارآیی لازم در این حیطه شده است. در این تحقیق، از راهبرد روش‌شناسی تلفیقی و چندگانه استفاده شده است. این راهبرد روش شناسی، خود از چهار رویکرد اثبات گرایی، عمل گرایی، سازاگرایی و متقاعدسازی تشکیل شده که در این مقاله چارچوب و الگوی تعامل برای تمهید، تسهیل و توسعه سیستماتیک و نظام­مند میان مدیریت شهری با دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، رویکرد تلفیقی سوم و چهارم یعنی سازاگرایی مشارکتی و نظریه مرجع نیز "نظریه تبادل اجتماعی" در خصوص تعامل دو نهاد بوده است. نتایج این رویکردها و نظریات، ارائه الگوی« دانش- شهر- گاه » است. بخش های مختلف این الگو از ذی نفعان دو طرف دانشگاه و شهر و همچنین عرضه و تقاضای دانش مورد نظر و کاربردی به تفکیک و به جزییات تشریح شده است. نتیجه آنکه چنانچه از راهبردهای راه­انداز و پروژه های تکمیلی و اجرایی پیشنهاد شده در کنار این الگوی عملیاتی استفاده شود، قطعاً شاخص های ذکر شده در خصوص شهر بهبود یافته و جایگاه آن در رتبه بندی های جهانی بسیار ارتقا خواهد یافت.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of urban management with universities and institutions of higher education and research; presenting the "Knowledge-City-University" model

نویسنده [English]

  • Mohammadjavad Salehi

Institusion for Research and Planning in Higher Education

چکیده [English]

Based on various indicators such as dynamic cities, world cities, top cities, livable cities, creative cities, quality of life and competitiveness, Tehran has not gained a worthy position among the cities of the world, despite having the necessary potential and capability. This is while the capacity of human, intellectual and symbolic academic capital and effective interactions and interaction with the field of urban management, can be effective in creating and promoting the network of smart cities and their creative relationship with regional and global networks. And lead to national and local development. Lack of effective interaction between universities, with public organizations such as urban management, has led to reduced productivity and efficiency in this area. In this research, the strategy of integrated and multiple methodology has been used. This methodological strategy itself consists of four approaches of positivism, pragmatism, instrumentalism and persuasion. And research, the third and fourth integrated approach and the reference theory used is the social exchange theory regarding the interaction of two institutions. The result of these approaches and theories is the presentation of the "knowledge-city- University" model. The different parts of this model are described in detail from the stakeholders of both the university and the city, as well as the supply and demand of the desired and applied knowledge.The result is that if startup strategies and complementary and executive projects are used alongside this operational model, the mentioned indicators about the city will definitely improve and its position in the world rankings will be greatly improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universities and Institutions of Higher Education
  • Urban Management
  • Integrated Approach
  • Social Exchange Theory
  • Interaction Model