نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل خودمدیریتی مسیر شغلی دانش­آموختگان آموزش عالی با تمرکز بر دیدگاه­های جدید مسیر شغلی و بر پایه پژوهش­های آمیخته انجام گرفت که از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری بخش کیفی وکمی پژوهش شامل کلیه  فارغ­التحصیلان کارآفرین و اساتید عضو هیئت علمی دانشکده­های کارآفرینی دانشگاه­های سطح یک کشور بودندکه در فاز کیفی 35 تن از آن­ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه­گیری قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نتایج فاز کیفی پژوهش بود که روایی آن با استفاده از ضریب CVR و پایایی آن از طریق محاسبه نرخ ناسازگاری مورد تایید واقع شد. تجزیه و تحلیل داده­های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم­افزار Atlas.ti  انجام شد که در نتیجه آن 10 عامل اصلی موثر در خودمدیریتی مسیر شغلی شناسایی شد. در بخش کمی، مدل در شش سطح با استفاده از نرم­افزار Matlab و روش مدل­سازی ساختاری تفسیری فازی طراحی شد که در آن خودآگاهی و خودباوری کارآفرینانه با بیشترین قدرت هدایت به عنوان عامل اصلی موثر درخودمدیریتی مسیر شغلی در سطح ششم مدل جای گرفت. وضوح اهداف و انتظارات عامل موثر دیگری بود که در سطح پنجم مدل و پویایی فیزیکی و بازاریابی شخصی متغیرهایی بودند که در سطح چهارم مدل قرار گرفتند. در ادامه سطح ­بندی سه متغیر مهارت­های روانشناختی، مهارت­های انسانی و انطباق و آگاهی محیطی در سطح سوم، دانش آکادمیک در سطح دوم و مهارت­های شناختی و اطلاعاتی در سطح اول مدل جای گرفتند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a self-management model of the career of higher education graduates with a focus on new perspectives career

نویسندگان [English]

  • hojat vahdati
  • zahra solgi
  • afshin bazgir

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of designing a self-management model of the career path of higher education graduates, focusing on new perspectives on the career path and based on mixed research, which was applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature and method. The statistical population of the qualitative and quantitative part of the research included all entrepreneurial graduates and professors who are members of the faculty of entrepreneurship faculties of universities of a country, and in the qualitative phase, 35 of them were selected based on the principle of theoretical adequacy and using the Purposive sampling method. The data collection tool in the qualitative part was a semi-structured interview, and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire based on the results of the qualitative phase of the research, whose validity was confirmed by using the CVR coefficient and its reliability was confirmed by calculating the inconsistency rate. Qualitative data analysis was done using thematic analysis method and Atlas.ti software, as a result of which 10 main effective factors in career self-management were identified. In the quantitative part, the model was designed in six levels using Matlab software and fuzzy interpretive structural modeling method, in which self-awareness and entrepreneurial self-confidence with the greatest power of guidance was placed as the main effective factor in self-management of the career path in the sixth level of the model.  Clarity of goals and expectations was another effective factor that was in the fifth level of the model, and physical dynamics and personal marketing were the variables that were in the fourth level of the model. In the continuation of leveling, the three variables of psychological skills, human skills and adaptation and environmental awareness were placed in the third level, academic knowledge in the second level, and cognitive and information skills in the first level of the model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-management
  • new career path perspectives
  • fuzzy interpretive structural modeling